Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

 

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

1. Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
b) Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie instruktora praktycznej nauki zawodu lub dokument potwierdzający prowadzenie zakładu w imieniu pracodawcy,
c) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
d) Kopię dyplomu lub świadectwa, albo oryginał zaświadczenia potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
e) Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej,
f) Kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
g) Kopię umowy o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
h) Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
i) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
j) Kopie wszystkich zaświadczeń (oryginały) o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca / pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
k) Inne w zależności od indywidualnej sytuacji pracodawcy.

Termin składania dokumentów

zobowiązania na dzień 31 marca 2021 r.

do 31 marca 2021 r.

zobowiązania na dzień 30 kwietnia 2021 r.

do 30 kwietnia 2021 r.

zobowiązania na dzień 31 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

zobowiązania na dzień 31 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

zobowiązania na dzień 31 sierpnia 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

zobowiązania na dzień 30 września 2021 r.

do 30 września 2021 r.

zobowiązania na dzień 31 października 2021 r.

do 29 października 2021 r.

zobowiązania na dzień 30 listopada 2021 r.

do 30 listopada 2021 r.

zobowiązania na dzień 10 grudnia 2021 r.

do 10 grudnia 2021 r.

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Zgodnie z umową DF.VII.3230.15.1.2019 z 8 stycznia 2019 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Wielkopolskim Urząd Miasta i Gminy Pleszew dokonuje w 2019 roku zgłoszenia zapotrzebowania w następujących terminach:
Zapotrzebowania zgłaszane przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew do Kuratorium Oświaty w Poznaniu w powyższych terminach będą obejmowały wnioski kompletne i prawidłowe, które do daty danego zapotrzebowania zostaną złożone.

Opłata skarbowa i inne opłaty

Nie pobiera się.

Forma rozpatrzenia wniosku

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

  1. Nauka zawodu -  8 081,00 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
  2. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew pokój: 212, tel. (62) 74 28 339

 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.
MAŁY PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
INNY PRZEDSIĘBIORCA - definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia powyżej 250 pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EURO.

 Załączniki: