Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 maja 2015 r.

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 14 maja 2015 r.  

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszewpodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2015-2023 ,

6. Wybory członków Pleszewskiej Rady Seniorów – podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Pleszewskiej Rady Seniorów,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo – wschodniej części miasta - 1 etap,

b. wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" działek położonych w Pleszewie o nr 2243/2 i 2247/2,

c. wspólnej realizacji z Powiatem Pleszewskim zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania na Terenia Miasta Pleszewa”,

d. zaliczenia do kategorii dróg gminnych następujących ulic położonych na terenie miasta Pleszewa: ulica Daszyńskiego, ulica Plac Powstańców Wlkp., ulica Tyniec, ulica Kraszewskiego, ulica Marszewska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z drogą krajową nr 12,

e. przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2017,

f. zmiany uchwały Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

g. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

h. ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

i. zmiany statutu Osiedla nr 8,

j. uchwalenia statutu Osiedla nr 10,

k. wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.