Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z dnia 14 maja 2015r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Wręczenie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014 - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014 r. - podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego",
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 - 2032,
 4. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,
 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2014 r.,
 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2014 r.,
 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2014 r.,
 8. zmiany uchwały Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 9. wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,
 10. przystąpienia do opracowania gminnego programu rewitalizacji,
 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,
 12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew - Wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
 13. przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie lub roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P.w Lenartowicach,
 14. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 15. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w związku z planowanym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnopolskim,
 16. zmiany uchwały nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 1. Interpelacje radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Sprawy rózne.