Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 marca 2016 r.

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 10 marca 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Gospodarka przestrzenna Miasta i Gminy Pleszew.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,

b. likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie,

c. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,

e. zmiana uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

f. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku,

g. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

h. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

i. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016,

j. zmiany uchwały Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

k. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

l. dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,

m. wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,

n. zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,

o. przystąpienia Sołectwa Kowalew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,

p. przystąpienia Sołectwa Piekarzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,

q. przystąpienia Sołectwa Suchorzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,

r. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalew, Pobierz załącznik

s. zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew, Pobierz załącznik

t. zmianyuchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew, Pobierz załącznik

u. skargi Zbigniewa Mikołajczyka.

7. Program „Pudełko życia w Mieście i Gminie Pleszew”.

8. Interpelacje radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.