Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 maja 2016 r.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 maja 2016 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji .

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. nadania prof. dr. hab. Bronisławowi Marciniakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pleszew,

b. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

c. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

d. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2020,

e. zmiany uchwały Nr VIII/53/95 z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzania zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Pleszewa,

f. statutów Osiedli,

g. zmiany uchwały Nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

h. zmiany uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,

i. zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,

j. zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,

k. zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,

l. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew,

m. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

7. Interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Sprawy różne.