Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 12 kwietnia 2018 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew,

b. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie,

c. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

d. nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Suchorzew,

e. nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Tomaszew,

f. nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Zielona Łąka,

g. nadania nazwy ulicy w Tomaszewie,

h. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

i. zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy,

j. dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Miasto i Gmina Pleszew nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu,

k. zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

l. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 ? 2018,

m. zmiany uchwały Nr XXVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

n. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 ? 2032,

o. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Sprawy różne.