Dokumenty na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 31-01-2006

Pobierz porządek sesji (format pdf)
 
Porządek obrad:
 
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Ustalenie porządku obrad
3.    Przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
 Pobierz protokol z XXXVI Sesji Rady Miejskiej (format pdf)
4.    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2005r.
6.    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.  - uchwała
Pobierz projekt uchwały (format pdf),
Pobierz załacznik do projektu uchwały (format pdf),
Pobierz załacznik- preliminarz do projektu uchwały (format pdf)
7.    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.  -  uchwała.
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
Pobierz załącznik do projektu uchwały (format pdf)
8.    Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006  - uchwała
 Pobierz projekt uchwały (format pdf)
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
b.    zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
c.    odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zbiornik Zawidowce - Zawady" dla części wsi Zawidowice - Zawady gmina Pleszew,
 Pobierz projekt uchwały (format pdf)
d.    zmiany uchwały Nr XLIII/295/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 grudnia 1993r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
e.    zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,
Pobierz projekt uchwały (format pdf)
f.    zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.
 Pobierz projekt uchwały (format pdf)
 
10.   Interpelacje radnych.
11.   Odpowiedzi na interpelacje.
12.   Sprawy różne.