Dokumenty na XLI Sesję Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 maja 2006

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.

  Pobierz porządek obrad - format pdf
 3. Przyjęcie protokółu Nr XL z dnia 13 kwietnia 2006r.
 4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 5. Postanowienie w sprawie nadania odznaczenia „„Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.
 6. Działalność jednostek pomocniczych gminy – sołectw i osiedli.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
 2. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 3. zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 4. udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia warunków płatności tych opłat,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 5. zmiany uchwały Nr XXXVII/276/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia stycznia 2006r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. zaciągnięcia w roku budżetowym 2006 kredytu na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 7. udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 8. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2006r.,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf,
  Pobierz budżet - format pdf
 9. zmiany uchwały Nr XXXIX289/2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, Gminą Gołuchów oraz Gminą Chocz w sprawie wspólnej realizacji „Pilotażowego Programu LIDER +”,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf,
  Pobierz tekst porozumienia - format pdf
 10. zmian w podziale Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania,
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 11. odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik Zawidowce – Zawady” dla części wsi Zawidowice – Zawady gmina Pleszew.
  Pobierz tekst uchwały - format pdf
 
 
Materiały dodatkowe
 
Pobierz tekst uchwały - format pdf,
Pobierz tekst załącznika do uchwały - format pdf