Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 grudnia 2012 r.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 grudnia 2012 r.

I.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2012 z dnia 31.10.2012 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. MGOPS – Pomoc społeczna na terenie MiG Pleszew

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023,

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2012,

c. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,

d. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2023,

e. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2013 r.,

f. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

g. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

h. opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest  Miasto i Gmina Pleszew,

i. statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,

j. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew,

k. ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

l. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

m. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

n. przejęcia działki nr 165/8 położonej w Taczanowie Drugim od Agencji Nieruchomości Rolnej,

o. wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Spółka Sport Pleszew Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,

p. wniesienia wkładu rzeczowego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,

q. zmiany uchwały nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005 w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,

r. zmiany uchwały nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  na 2013 r.

8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.

II.
Spotkanie świąteczno-noworoczne