Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2020 r.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XX/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., Nr XXI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. i Nr XXIII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2020 r.
 5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
 6. Stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania nazwy drogom w Zielonej Łące,
  b) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie,
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew,
  f)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew,
  g) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości,
  h) wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,
  i)  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2035,
  j)  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  k) nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  l)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032,
  m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
 1. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
 2. Sprawy różne.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej