Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 lutego 2014 r.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 13 lutego 2014 r.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu Nr XXX/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2013 r.

6. Działalność instytucji kultury prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew,

b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa,

c. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa,

d. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2017”, pobierz załącznik

e. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 3034/19, 48/5, 3674),

f. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 2446, 2447, 2492/6),

g. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,

h. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie mienia komunalnego,

i. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Ludwinie mienia komunalnego,

j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kuczkowie mienia komunalnego,

k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bógwidzach mienia komunalnego,

l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Baranówku mienia komunalnego,

m. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta i Gminy Pleszew w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

n. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

8. Rozpatrzenie skargi Pani Zofii Kaczor.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy różne.