IV Kadencja (od 2003 do XI 2006)

Zarządzenie Nr 224/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2004 r.

 
 
Zarządzenie Nr 224 / IV / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 31 maja 2004 r.
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
 
Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
  1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 144.095 zł.
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan wg uchwały Rady Miejskiej z dn. 27.05.2004
Zmiana
Plan po zmianach
801
 
 
Oświata i wychowanie
444 700
+ 7 125
451 825
 w tym:
80101
 
Szkoły podstawowe
36 000
+ 7 125
43 125
2030
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
+ 7 125
7 125
 
 
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
36 000
36 000
852
 
 
Pomoc społeczna
5 248 316
+ 136 970
5 385 286
 w tym:
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 510 466
+ 43 682
2 554 148
 
 
2010
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2 493 623
+ 43 682
2 537 305
 
 
6310
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
16 843
16 843
 
85278
 
Usuwanie skutków klęska żywiołowych
+ 93 288
93 288
 
 
2010
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
+ 93 288
93 288
  1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę 144.095 zł.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan wg uchwały Rady Miejskiej z dn. 27.05.2004
Zmiana
Plan po zmianach
801
 
Oświata i wychowanie
17 459 375
+ 7 125
17 466 500
 w tym:
80101
Szkoły podstawowe
8 514 500
+ 7 125
8 521 625
 
 
a) wydatki bieżące
8 214 500
+ 7 125
8 221 625
- wynagrodzenia i pochodne
6 771 000
6 771 000
 
 
b) wydatki majątkowe
300 000
300 000
 
 
- inwestycje
300 000
300 000
852
 
Pomoc społeczna
8 716 816
+ 136 970
8 853 786
 w tym:
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 510 466
+ 43 682
2 554 148
 
 
zadania zlecone
2 493 623
+ 43 682
2 537 305
a) wydatki bieżące
2 493 623
+ 43 682
2 537 305
- wynagrodzenia i pochodne
36 407
36 407
 
 
zadania zlecone
16 843
16 843
 
 
b) wydatki majątkowe
16 843
16 843
 
 
- inwestycje
16 843
16 843
 
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
+ 93 288
93 288
 
 
zadania zlecone
+ 93 288
93 288
a) wydatki bieżące
+ 93 288
93 288
 
 
§ 2
 
 
Budżet po zmianach wynosi:
  1. Dochody budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2003 - 46.998.574 zł
w tym:
- dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 5.720.183 zł,
  1. Wydatki budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2003 - 46.368.950 zł
w tym:
- wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 5.499.874 zł,
 
 
§ 3
 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
do Zarządzenia Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2004 roku
Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-5.3011-208/04 z dnia 20 maja 2004 roku ustalił plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 801, rozdz. 80101, § 2030 w kwocie 7.125 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.
Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-5.3011-220/04 z dnia 26 maja 2004 roku zwiększył plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 852, rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 43.682 zł z przeznaczeniem na wypłaty – matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Ponadto Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-7.3011-164/04 z dnia 27 maja 2004 roku ustalił plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 852, rozdz. 85278, § 2010 w kwocie 93.288 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.
Stosowne zmiany należy wprowadzić w miesiącu maju br.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne i celowe.
Pleszew dn. 31.05.2004 r.
 
Lista wiadomości
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.
w sprawie: planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006
w sprawie: usunięcia plakatów wyborczych umieszczonych przez komitety wyborcze na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Pleszew.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Piaski.
w sprawie: wykazania do sprzedaży działki położonej w Pleszewie przy ul.Lenartowickiej.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kowalew – etap III – ul. Wawrzyniaka - Jabłonkowa”.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku sali wiejskiej w Brzeziu”.
w sprawie: zasad użyczenia obiektów będących w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych instytucji kultury podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego.
w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2006.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap I i IIa”.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie ustalania zasad sporządzania skonsolidowanego budżetu Gminy Pleszew
w sprawie: wykazania do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Sowinie.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie ul.Kubackiego.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowane położone w Pleszewie przy ul.Wojska Polskiego.
w sprawie : ustalenia ceny lokali mieszkalnych oraz udziałów w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemców.
w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pleszewie przy ul.Sienkiewicza 40 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyceny inwentarza żywego (konia Jantar) w Baranówku.
w sprawie: wykazania do sprzedaży działki na rzecz aktualnego użytkownika Polskiego Związku Gołębi Pocztowych Oddziału w Pleszewie - w drodze bezprzetargowej.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na własność Miasta i Gminy Pleszew niezabudowanych działek położonych w Pleszewie przy ul.Ciołkowskiego, będących własnością Parafii p.w.św.Floriana w Pleszewie.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 6.000.000 PLN na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew w 2006 ro
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 412/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2005 roku.
w sprawie : ustalenia ceny lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomościach wspólnych zbywanych na rzecz najemców.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul.Królowej Jadwigi i Boleslawa Krzywoustego.
w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2006.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lenartowicach .
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Wsi .
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
w sprawie:wykazania do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Sowinie.
sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul.Piaski.
w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Piaski.
w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul.Piaski.
w sprawie: powołania komisji ds. wyceny pomp obiegowych znajdujących się w kotłowni przy ul. Władysława Warneńczyka w Pleszewie .
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 342/IV/2005 z dnia 25 kwietnia 2006r. dot. nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Wojska Polskiego.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2005r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie za 2005r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację Plant w Pleszewie – budowę wigwamu”.
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: wykazania do sprzedaży działek położonych w Pleszewie w rejonie ulic Królowej Jadwigii i Boleslawa Krzywoustego z przeznaczeniem pod budowę garaży i miejsc parkingowych .
w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie : sprostowania wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 8, położonego w Pleszewie przy ul. Zielonej oraz uregulowania stanu prawnego piwnic przynależnych do lokali.
w sprawie : sprostowania powierzchni lokalu, wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 4, położonego w Pleszewie przy ul.Osiedlowej oraz uregulowania stanu prawnego pomieszczeń przynależnych do lokali
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku sali wiejskiej oraz budowę boiska sportowego w Brzeziu”.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie”.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku sali wiejskiej oraz budowę boiska sportowego w Brzeziu”.
w sprawie : sprostowania numeru i powierzchni lokalu, wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 3, położonego w Pleszewie przy ul. Malińskiej oraz uregulowania stanu prawnego pomieszczeń przynależnych do lokalu.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budowę ulicy Witosa w Brzeziu - etap III (nawierzchnia) oraz remont – modernizację ulic Norwida, Moniuszki, Chopina i Mod
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę – modernizację Rynku Miejskiego w Pleszewie – etap II.
w sprawie: przejęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej położonej w KORZKWACH.
w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie : sprostowania wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 75, położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej oraz uregulowania stanu prawnego piwnic przynależnych do lokali.
w sprawie : sprostowania powierzchni lokali i wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 67, położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej oraz uregulowania stanu prawnego piwnic przynależnych do lokali.
w sprawie: ustalenia wzoru karty postojowej godzinnej, karty postojowej półgodzinnej, wezwania – raportu oraz abonamentu – zezwolenia.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Zmianę sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagającą dokonania przebudowy na mieszkania socjalne”.
w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego 28 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2006.
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na I kwartał 2006 roku.
w sprawie: zmiany stawek czynszu za najem oraz dzierżawę pomieszczeń użytkowych położonych w Pleszewie przy ul.Ogrodowej oraz ul.Kubackiego.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
w sprawie:zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
w sprawie : uznania roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Pleszewie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów stanowiących wlasność Miasta i Gminy Pleszew.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości rolnej położonej w DOBREJ NADZIEJI.
w sprawie: wykazania do sprzedaży działki na rzecz aktualnego użytkownika Koncernu Energetycznego Energa Spółka Akcyjna-Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu Rejonowego Zakładu Dystrybucji w Jarocinie - w drodze bezprzetargowej.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Pleszewie przy ul. Solskiego.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w GRODZISKU.
w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie Regulaminu Rady Sportu
w sprawie: wykazania do sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul.Św.Ducha
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawę i montaż elementów małej architektury dla inwestycji pn. „Przebudowa – modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005
w sprawie: aktualizacji opłat rocznych za tereny oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Baranówku.
w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomość rolną położoną w Pleszewie przy ul.Kaliskiej