IV Kadencja (od 2003 do XI 2006)

Zarządzenie Nr 295/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2004 r.

 
 
Zarządzenie Nr 295 / IV / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 23 listopada 2004 r.
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2004 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI / 128 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 245 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 248 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 265 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXII / 142 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 276/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 289 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
  1. W planie dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan wg
uchwały RM z dnia 23.09.2004, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza M i G z dnia 27.09.2004 z dnia 29.10.2004
Zmiana
Plan po zmianach
751
 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
62 817
-560
62 257
w tym:
75113
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
58 081
-560
57 521
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
58 081
-560
57 521
801
 
 
Oświata i wychowanie
455 712
1 950
457 662
w tym:
80195
 
Pozostała działalność
31 000
1 950
32 950
 
 
0830
Wpływy z usług
30 000
30 000
 
 
0920
Pozostałe odsetki
100
100
 
 
2030
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
900
1 950
2 850
852
 
 
Pomoc społeczna
5 477 592
542 401
6 019 993
w tym:
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 656 548
507 800
3 164 348
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2 639 705
507 800
3 147 505
 
 
6310
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
16 843
16 843
w tym:
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
1 621 200
55 000
1 676 200
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1 271 200
55 000
1 326 200
 
 
2030
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
350 000
350 000
w tym:
85216
 
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
44 600
-20 399
24 201
 
 
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
44 600
-20 399
24 201
  1. W planie wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan wg
uchwały RM z dnia 23.09.2004, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza M i G z dnia 27.09.2004 r.z dnia 29.10.2004 r.
Zmiana
Plan po zmianach
751
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
62 817
-560
62 257
w tym:
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
58 081
-560
57 521
 
 
zadania zlecone
58 081
-560
57 521
 
 
a) wydatki bieżące
58 081
-560
57 521
 
 
- wynagrodzenia i pochodne
1 834
1 834
801
 
Oświata i wychowanie
17 876 987
1 950
17 878 937
w tym:
80101
Szkoły podstawowe
8 956 212
54 788
9 011 000
 
 
a) wydatki bieżące (w tym:)
8 541 212
54 788
8 596 000
 
 
- wynagrodzenia i pochodne
6 881 200
44 874
6 926 074
 
 
b) wydatki majątkowe
415 000
415 000
 
 
- inwestycje
415 000
415 000
w tym:
80104
Przedszkola
3 265 600
-79 970
3 185 630
 
 
a) wydatki bieżące (w tym:)
3 265 600
-79 970
3 185 630
 
 
- wynagrodzenia i pochodne
2 483 900
-80 538
2 403 362
w tym:
80110
Gimnazja
4 787 400
8 685
4 796 085
 
 
a) wydatki bieżące (w tym:)
4 787 400
8 685
4 796 085
 
 
- wynagrodzenia i pochodne
3 976 899
-5 703
3 971 196
w tym:
80113
Dowożenie uczniów do szkół
230 000
4 700
234 700
 
 
a) wydatki bieżące (w tym:)
230 000
4 700
234 700
 
 
- wynagrodzenia i pochodne
3 700
3 700
w tym:
80114
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
454 600
11 797
466 397
 
 
a) wydatki bieżące (w tym:)
449 000
11 797
460 797
 
 
- wynagrodzenia i pochodne
375 000
11 797
386 797
 
 
b) wydatki majątkowe
5 600
5 600
 
 
- inwestycje
5 600
5 600
w tym:
80195
Pozostała działalność
89 900
1 950
91 850
 
 
a) wydatki bieżące
89 900
1 950
91 850
852
 
Pomoc społeczna
8 996 062
542 401
9 538 463
w tym:
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 666 548
507 800
3 174 348
 
 
zadania zlecone
2 639 705
507 800
3 147 505
 
 
a) wydatki bieżące (w tym:)
2 649 705
507 800
3 157 505
 
 
- wynagrodzenia i pochodne
104 584
104 584
 
 
zadania zlecone
16 843
16 843
 
 
b) wydatki majątkowe
16 843
16 843
 
 
- inwestycje
16 843
16 843
w tym:
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
1 832 900
55 000
1 887 900
 
 
zadania zlecone
1 271 200
55 000
1 326 200
 
 
a) wydatki bieżące (w tym:)
1 832 900
55 000
1 887 900
 
 
- wynagrodzenia i pochodne
38 472
38 472
w tym:
85216
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
44 600
-20 399
24 201
 
 
zadania zlecone
44 600
-20 399
24 201
 
 
a) wydatki bieżące
44 600
-20 399
24 201
926
 
Kultura fizyczna i sport
888 922
888 922
w tym:
92604
Instytucje kultury fizycznej
831 500
831 500
 
 
a) wydatki bieżące (w tym:)
831 500
831 500
 
 
- wynagrodzenia i pochodne
340 000
- 19 750
320 250
 
 
§ 2
 
 
Budżet po zmianach wynosi:
  1. Dochody budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 - 48.928.677 zł
w tym:
- dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.072.828 zł
  1. Wydatki budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 - 47.713.456 zł
w tym:
- wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 5.756.365 zł,
 
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
do Zarządzenia Nr 295 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 23 listopada 2004 roku
 
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB.I-5.3011-461/04) z dnia 8 listopada 2004 roku, zwiększono plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 852, rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB.I-3.3011-476/04) z dnia 10 listopada 2004 roku, zwiększono plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 852, rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 419.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
Wojewoda Wielkopolski pismem (znak FB.I-7.3011-488/04) z dnia 15 listopada 2004 roku, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zmienił plan dotacji celowych na rok 2004 w następujący sposób:
  • Zmniejszenie: dz. 852, rozdz. 85216 § 2010 o kwotę 20.399 zł.
  • Zwiększenie: dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 28.100 zł,
dz. 852, rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 55.000 zł.
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB.I-7.3011-453/04) z dnia 18 listopada 2004 roku, zwiększono plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 801, rozdz. 80195, § 2030 o kwotę 1.950 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
W związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (znak DKL-0301-31/04 z dnia 4 listopada 2004 r. zmniejszono plan dotacji celowej, w dziale 751, rozdz. 75113, § 2010 o kwotę 560 zł, przydzielonej na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Zmiany dokonano na podstawie informacji dyrektorów szkół i dotyczą przesunięć wydatków bieżących z przedszkoli (rozdz. 80104) do szkół podstawowych i gimnazjów (z tytułu zmian siatki godzinowej nauczycieli oraz przeniesień wydatków rzeczowych na zakup usług i materiałów). Zwiększono także środki na dowożenie uczniów oraz na wydatki związane z odprawami w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych.
W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 19.750 zł, nie zmieniając planu wydatków w rozdziale.
 
Lista wiadomości
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych.
w sprawie: planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006
w sprawie: usunięcia plakatów wyborczych umieszczonych przez komitety wyborcze na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Pleszew.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Piaski.
w sprawie: wykazania do sprzedaży działki położonej w Pleszewie przy ul.Lenartowickiej.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kowalew – etap III – ul. Wawrzyniaka - Jabłonkowa”.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku sali wiejskiej w Brzeziu”.
w sprawie: zasad użyczenia obiektów będących w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych instytucji kultury podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego.
w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2006.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap I i IIa”.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie ustalania zasad sporządzania skonsolidowanego budżetu Gminy Pleszew
w sprawie: wykazania do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Sowinie.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie ul.Kubackiego.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowane położone w Pleszewie przy ul.Wojska Polskiego.
w sprawie : ustalenia ceny lokali mieszkalnych oraz udziałów w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemców.
w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Pleszewie przy ul.Sienkiewicza 40 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyceny inwentarza żywego (konia Jantar) w Baranówku.
w sprawie: wykazania do sprzedaży działki na rzecz aktualnego użytkownika Polskiego Związku Gołębi Pocztowych Oddziału w Pleszewie - w drodze bezprzetargowej.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na własność Miasta i Gminy Pleszew niezabudowanych działek położonych w Pleszewie przy ul.Ciołkowskiego, będących własnością Parafii p.w.św.Floriana w Pleszewie.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 6.000.000 PLN na realizację zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew w 2006 ro
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 412/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2005 roku.
w sprawie : ustalenia ceny lokali mieszkalnych oraz udziału w nieruchomościach wspólnych zbywanych na rzecz najemców.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul.Królowej Jadwigi i Boleslawa Krzywoustego.
w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2006.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lenartowicach .
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Wsi .
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie.
w sprawie:wykazania do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Sowinie.
sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul.Piaski.
w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Piaski.
w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul.Piaski.
w sprawie: powołania komisji ds. wyceny pomp obiegowych znajdujących się w kotłowni przy ul. Władysława Warneńczyka w Pleszewie .
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 342/IV/2005 z dnia 25 kwietnia 2006r. dot. nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Wojska Polskiego.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2005r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie za 2005r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację Plant w Pleszewie – budowę wigwamu”.
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006.
w sprawie: wykazania do sprzedaży działek położonych w Pleszewie w rejonie ulic Królowej Jadwigii i Boleslawa Krzywoustego z przeznaczeniem pod budowę garaży i miejsc parkingowych .
w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie : sprostowania wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 8, położonego w Pleszewie przy ul. Zielonej oraz uregulowania stanu prawnego piwnic przynależnych do lokali.
w sprawie : sprostowania powierzchni lokalu, wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 4, położonego w Pleszewie przy ul.Osiedlowej oraz uregulowania stanu prawnego pomieszczeń przynależnych do lokali
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku sali wiejskiej oraz budowę boiska sportowego w Brzeziu”.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie”.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku sali wiejskiej oraz budowę boiska sportowego w Brzeziu”.
w sprawie : sprostowania numeru i powierzchni lokalu, wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 3, położonego w Pleszewie przy ul. Malińskiej oraz uregulowania stanu prawnego pomieszczeń przynależnych do lokalu.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budowę ulicy Witosa w Brzeziu - etap III (nawierzchnia) oraz remont – modernizację ulic Norwida, Moniuszki, Chopina i Mod
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę – modernizację Rynku Miejskiego w Pleszewie – etap II.
w sprawie: przejęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej położonej w KORZKWACH.
w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.
w sprawie : sprostowania wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 75, położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej oraz uregulowania stanu prawnego piwnic przynależnych do lokali.
w sprawie : sprostowania powierzchni lokali i wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej budynku wielorodzinnego nr 67, położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej oraz uregulowania stanu prawnego piwnic przynależnych do lokali.
w sprawie: ustalenia wzoru karty postojowej godzinnej, karty postojowej półgodzinnej, wezwania – raportu oraz abonamentu – zezwolenia.
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Zmianę sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagającą dokonania przebudowy na mieszkania socjalne”.
w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego 28 oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2006.
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na I kwartał 2006 roku.
w sprawie: zmiany stawek czynszu za najem oraz dzierżawę pomieszczeń użytkowych położonych w Pleszewie przy ul.Ogrodowej oraz ul.Kubackiego.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
w sprawie:zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
w sprawie : uznania roszczenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Pleszewie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów stanowiących wlasność Miasta i Gminy Pleszew.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości rolnej położonej w DOBREJ NADZIEJI.
w sprawie: wykazania do sprzedaży działki na rzecz aktualnego użytkownika Koncernu Energetycznego Energa Spółka Akcyjna-Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu Rejonowego Zakładu Dystrybucji w Jarocinie - w drodze bezprzetargowej.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Pleszewie przy ul. Solskiego.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w GRODZISKU.
w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w części wspólnej budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu zbywanych na rzecz najemcy.
w sprawie Regulaminu Rady Sportu
w sprawie: wykazania do sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul.Św.Ducha
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawę i montaż elementów małej architektury dla inwestycji pn. „Przebudowa – modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005
w sprawie: aktualizacji opłat rocznych za tereny oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.
w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Baranówku.
w sprawie: wykazania do sprzedaży nieruchomość rolną położoną w Pleszewie przy ul.Kaliskiej