IV Kadencja (2003 - 2006)

Uchwała Nr XLIV/332/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2006

Uchwała Nr XLIV/332/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2006
w sprawie : Statutu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej
 

Uchwała NR XLII/312/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06-lipca-2006r.

Uchwała NR XLII/308/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06-lipca-2006r.

Uchwała NR XLII/305/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 06.07.2006r.

Uchwała NR XLI/301/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

Uchwała NR XLI/300/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

Uchwała NR XLI/299/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

Uchwała NR XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

Uchwała NR XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

Uchwała NR XLI/294/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

Uchwałą Nr XL/292/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 kwietnia 2006r.

Uchwała Nr XXXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 marca 2006r.

Uchwała Nr XXXIX/289/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 marca 2006r.

Uchwała Nr XXXIX/288/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 marca 2006r.

Uchwała Nr XXXVIII/287/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006r.

Uchwała Nr XXXVIII/286/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006r.

Uchwała Nr XXXVIII/285/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006r

Uchwała Nr XXXVIII/284/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006r

Uchwała Nr XXXVIII/283/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006r

Uchwała Nr XXXVI/282/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/281/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/280/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/279/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/278/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/275/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/274/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/273/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

Uchwała Nr XXXVI/272/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXVI/270/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXVI/269/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXV/268/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXV/267/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXV/266/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXV/265/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXV/264/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXV/263/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXV/262/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXV/261/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/256/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/254/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005r.

Ze względu na rozmiary planu - plan przygotowany w formacie jpg.
 

Uchwała Nr XXXIV/253/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/252/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/251/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/250/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/249/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2005r.

Uchwała XXXIII/248/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Uchwała XXXIII/247/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
 
Uchwała Nr XXXIII/247/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 7 września 2005r.
 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie "Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2005".
 
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005 r.  otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR  XXXIII/247/2005
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005r.
 
 
 
 
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie
na rok 2005
 
 
 
 
 
L.p.
Treść
Przychody
(zł)
Wydatki
klasyfikacja budżetowa
1.
Przychodów Ogółem ( z BO)
218 357
-
-
2.
Partycypacja w utrzymaniu rzeki Ner
-
10.000
§4300
3.
Dofinansowanie akcji "Sprzątanie Świata 2005"
-
6.000
§4300 - 3.500
§4210 - 2.500
4.
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień
-
18.000
§4300 - 11.000
§4210 - 7.000
5.
Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
-
15.000
§4210
6.
Wydatki na edukację ekologiczną (szkolenia, publikacje książkowe)
-
4.000
§4300 - 2.000
§4210 - 2.000
7.
Remonty na sieci kanalizacji deszczowej
-
31.000
§4300
8.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
-
84.357
§6270
9.
Odwadniania dróg
-
50.000
§4270
OGÓŁEM
218 357
218 357
 
 
 

Uchwała XXXIII/245/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
 
Uchwała Nr XXXIII/245/05.
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 07 września 2005
  
w sprawie:      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie
  
             Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. 1.  Ustala się zasadę określenia wysokości odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w tem sposób, że:
-    w przypadku gdy kryterium dochodowe przekroczone jest (w procentach) nie więcej niż o 100%, to odpłatność ustalona jako procent kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (dalej: "kryterium dochodowego) wynosi 5 %,
-    w przypadku gdy kryterium dochodowe przekroczone jest (w procentach) więcej niż o 100 % i nie więcej niż o 200%, to odpłatność ustalona jako procent kryterium dochodowego wynosi 10 %,
-    w przypadku gdy kryterium dochodowe przekroczone jest (w procentach) więcej niż o 200 % i nie więcej niż o 300%, to odpłatność ustalona jako procent kryterium dochodowego wynosi 15 %,
-    w przypadku gdy kryterium dochodowe przekroczone jest (w procentach) więcej niż o 300 %, to odpłatność ustalona jako procent kryterium dochodowego wynosi 20 %,
 
      2. Odpłatność za pobyt dokonywana jest do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Środowiskowego Domu Samopomocy.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/245/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 07 września 2005
 
 
 
 
 Zgodnie z art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia o charakterze dziennym, przezna-czonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełosprawnych intelektualnie lub z innymi zaburzeniami niepsychotycznymi, którzy ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, warunki mieszkaniowe, rodzinne i materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.
Ze względu na zmiany wprowadzone przez nową ustawę o pomocy społecznej dotyczące m.in. kryterium dochodowego, konieczne było opracowanie w/w uchwały
Na dzień 1 marca 2005 r. kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących wynosi 461 zł, a na osobę w rodzinie 316 zł.
Zgodnie z art 97 ust.1 wyżej wymienionej ustawy osoby, których dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
Na dzień 15 sierpnia 2005r. spośród 31 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, u trzech podopiecznych dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Wywołanie powyższej uchwały należy uznać za uzasadnione.
 

Uchwała XXXIII/244/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Uchwała XXXIII/243/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Uchwała XXXIII/242/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Uchwała XXXIII/241/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf
Pobierz tekst załączników w formacie pdf

 

UCHWAŁA NR XXXIII / 241 / 2005

RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE

z dnia 7 września 2005 r.
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, (ew. 11) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr XXX / 199 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 357/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr XXXII / 228 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 363 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 375 / IV / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 45.426.025 zł
w tym:
 • dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 7.043.239 zł,
 • dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
 • dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł,
 • dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 268.610 zł
 • dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 137.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 48.860.891 zł
w tym:
 • wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 7.043.239 zł,
 • wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
 • wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł,
 • wydatki na realizację zadań bieżących z funduszy celowych w kwocie 60.000 zł
 • wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w kwocie 137.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 3.434.866 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
 • zaciągania długu do kwoty 3.900.000 zł,
 • spłaty zobowiązań w wysokości 3.066.404 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 6.330.723 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 1. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości 1.264.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 218.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5, a załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 1. § 6a otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych prze stowarzyszenia w wysokości 77.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały”.
Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
 1. Wprowadza się § 7 o brzmieniu:
„Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 1. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 1. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 7.043.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 1. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 7.043.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
 1. § 11 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
 1. § 13 otrzymuje brzmienie:
„W budżecie tworzy się:
  • rezerwę ogólną w kwocie 19.080 zł,
  • rezerwę celową w kwocie 73.375 zł na odprawy emerytalne oraz urlopy dla poratowania zdrowia dla pracowników oświaty,
  • rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków majątkowych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XXXIII/239/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
UCHWAŁA NR XXXIII / 239 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu
 
Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przeznacza się z budżetu kwotę 5.000 zł na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu w postaci kostki chodnikowej na budowę chodnika przy ul.Stawiszyńskiej w miejscowości Brzezie (droga powiatowa nr 13318).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXIII/239/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r
 
 
 
Zgodnie z art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc taką określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 111 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy).
 
Miasto i Gmina Pleszew będąc w latach ubiegłych zarządcą dróg powiatowych wykonała chodnik przy ul. Stawiszyńskiej bez połączenia do drogi krajowej nr 12.
W roku bieżącym Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie przystąpił do realizacji inwestycji pod nazwą "Modernizacja ul. Stawiszyńskiej w Brzeziu" a MiG Pleszew realizuje inwestycję pn. "Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu".
W rejonie tym pozostanie do wykonania odcinek chodnika łączący ul. Stawiszyńską z przystankiem autobusowym przy drodze krajowej nr 12.
 
W związku z tym, że odcinek wybudowanego chodnika będzie stanowił całość ciągu pieszego z osiedla przy ulicy Osiedlowej i Witosa, będących drogami gminnymi, udzielenie przedmiotowej pomocy jest w pełni zasadne.

Uchwała XXXIII/238/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
 
UCHWAŁA NR XXXIII / 238 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005 r.
  
 
w sprawie:     przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynikającej z umowy Nr 128/P/Ka/OZ/01
  
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 411 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. Kwotę 45.000 zł (słownie zł: czterdzieści pięć tysięcy) pozostającą w dyspozycji Miasta i Gminy Pleszew z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy Nr 128/P/Ka/OZ/01 z dnia 22.11.2001 roku zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa międzygminnego wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w Dobrej Nadziei" przeznacza się na realizację przedsięwzięcia p.n. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do Uchwały Nr XXXIII / 238 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r
 
W dniu 11 sierpnia 2005 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie Pleszew kwotę 45.000 zł, tj. 30 % pożyczki zaciągniętej na przedsięwzięcie p.n. "Rozbudowa międzygminnego wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w Dobrej Nadziei".
Kwota umorzonej części pożyczki powinna być jednak wykorzystana na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne, co należy potwierdzić stosowną uchwałą Rady Miejskiej.
 Wobec powyższego proponuje się przeznaczyć kwotę 45.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ulicy Baranów".
 

Uchwała XXXIII/237/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
UCHWAŁA NR  XXXIII / 237 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005 r.
 
 
w sprawie: zmiany uchwały nr  XXXI / 218 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie"
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1. W uchwale nr  XXXI / 218 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie", w § 1 kwotę "175.000 zł" zastępuje się kwotą "150.000 zł".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do Uchwały Nr XXXIII / 237 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r
 
 
Rada Miejska w Pleszewie uchwałą nr  XXXI / 218 / 2005 z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie" upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w wysokości 175.000 zł na w/w zadanie inwestycyjne. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że uchwalona kwota kredytu przewyższa umowną wartość inwestycji.
W związku z powyższym zasadne i celowe jest podjęcie niniejszej uchwały, która zmniejsza kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu na inwestycje pn. "Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie" do wysokości 150.000 zł
 

Uchwała XXXIII/236/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
 
 
 
UCHWAŁA NR  XXXIII / 236 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005 r.
 
 
w sprawie: zmiany uchwały nr  XXXI / 217 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie"
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1. W uchwale nr  XXXI / 217 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie", w § 1 kwotę "225.000 zł" zastępuje się kwotą "190.000 zł".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do Uchwały Nr XXXIII / 236 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r
 
 
Rada Miejska w Pleszewie uchwałą nr  XXXI / 217 / 2005 z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie" upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w wysokości 225.000 zł na w/w zadanie inwestycyjne. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że uchwalona kwota kredytu przewyższa umowną wartość inwestycji.
W związku z powyższym zasadne i celowe jest podjęcie niniejszej uchwały, która zmniejsza kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu na inwestycje pn. "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie" do wysokości 190.000 zł
 

Uchwała XXXIII/235/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
UCHWAŁA NR  XXXIII / 235 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr  XXXI / 213 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Plant w Pleszewie"
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1. W uchwale nr  XXXI / 213 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Plant w Pleszewie", w § 1 kwotę "325.000 zł" zastępuje się kwotą "275.000 zł".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do Uchwały Nr XXXIII / 235 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r
 
 
Rada Miejska w Pleszewie uchwałą nr  XXXI / 213 / 2005 z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Plant w Pleszewie" upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w wysokości 325.000 zł na w/w zadanie inwestycyjne. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że uchwalona kwota kredytu przewyższa umowną wartość inwestycji.
W związku z powyższym zasadne i celowe jest podjęcie niniejszej uchwały, która zmniejsza kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu na inwestycje pn. "Rewitalizacja Plant w Pleszewie" do wysokości 275.000 zł. 

Uchwała XXXIII/234/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
 
 
 
UCHWAŁA NR  XXXIII / 234 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005 r.
 
 
w sprawie: zmiany uchwały nr  XXXI / 212 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie"
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1. W uchwale nr  XXXI / 212 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie", w § 1 kwotę "175.000 zł" zastępuje się kwotą "160.000 zł".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do Uchwały Nr XXXIII / 234 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r
 
Rada Miejska w Pleszewie uchwałą nr  XXXI / 212 / 2005 z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie" upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu w wysokości 175.000 zł na w/w zadanie inwestycyjne. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że uchwalona kwota kredytu przewyższa umowną wartość inwestycji.
W związku z powyższym zasadne i celowe jest podjęcie niniejszej uchwały, która zmniejsza kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu na inwestycje pn. "Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie" do wysokości 160.000 zł
 
 

Uchwała XXXIII/233/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR  XXXIII / 233 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 7 września 2005 r.
 
 
w sprawie: określenia wysokości zobowiązań zaciąganych przez Burmistrza w zakresie podejmowania inwestycji, których wartość przekracza granice ustalone w budżecie na 2005 rok.
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1. Określa się wysokości zobowiązań, zaciąganych przez Burmistrza, w zakresie podejmowania inwestycji, których wartość przekracza granice ustalone w budżecie na 2005 rok, w następujących wysokościach:
a)    Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagająca dokonania przebudowy na mieszkania socjalne - zobowiązanie do wysokości 1.093.800 zł.
b)    Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie - zobowiązanie do wysokości 24.750 zł.
c)    Budowa ulicy Żeromskiego w Pleszewie - zobowiązanie do wysokości 19.500
d)    Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie - zobowiązanie do wysokości 27.400
 
§ 2. Spłata zobowiązania, określonych w § 1, nastąpi w roku 2006 ze środków własnych miasta i gminy Pleszew.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do Uchwały Nr XXXIII /233/ 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 września 2005 r.
 
 
Zadanie inwestycyjne wymienione w uchwale planuje się zrealizować w latach 2005-2006. W roku 2005 zostanie rozstrzygnięty przetarg na w/w inwestycje, a następnie podpisane umowy z wykonawcami. Z kosztorysów inwestorskich wynika, że wartość inwestycji przekroczy granice przewidziane na te zadania w budżecie miasta i gminy Pleszew na 2005 rok.
Powyższa uchwała daje Burmistrzowi upoważnienie do podpisania umowy na wykonanie całości zadań wymienionych w uchwale i na zaciągnięcia zobowiązań, które zostaną uregulowane w roku 2006.

Uchwała XXXIII/232/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Uchwała XXXIII/231/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

 
 
 
Uchwała Nr XXXIII/231/2005
 
Rady Miejskiej w Pleszewie
 
z dnia 7 września 2005 r.
 
 
 
 
w sprawie:     odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie na uchwałę Nr XLVII/324/94 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 1994 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXXVI/261/93 z dnia 23 kwietnia 1993 r. określającą zasady rozporządzenia nieruchomościami gruntowymi i przekazania skargi do Sądu.
 
 
 
 
Na podstawie art. 54 §. 2 i §. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153 , poz. 1270 ze zmianami ) i art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.Uz 2001 r. , Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala :
 
 
 
§ 1.   Rada Miejska nie zajmuje stanowiska w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2005 r. na uchwałę Nr XLVII/324/94 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 1994 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXXVI/261/9 z dnia 23 kwietnia 1993 r. określającą zasady rozporządzenia nieruchomościami gruntowymi.
 
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała XXXII/230/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

 

Uchwała XXXII/229/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/228/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/227/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/226/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/225/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/225/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005
w sprawie: wskazania jednostek budżetowych, które mogą tworzyć rachunki dochodów własnych, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia
 
 

Uchwała XXXII/224/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/223/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/222/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/221/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/220/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXI/219/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

Uchwała XXXI/219/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 maja 2005
 
w sprawie: nadania odznaczenia "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 2 i 3 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr XLII/296/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 grudnia 1993r. w sprawie ustanowienia Odznaczenia "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew" Rada Miejska uchwala:
 
§1. Nadaje się odznaczenie "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"
1.    Edwardowi  Karnickiemu
2.    Andrzejowi Szymańskiemu
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała XXXI/218/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

Uchwała XXXI/218/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 maja 2005 
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego
        pn.: "Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie" w wysokości 175.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 - 2010.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
  
Uchwała XXXI/218/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 80101 pn. "Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt w wysokości 175.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł, w której znajduję się kredyt na wymienione w niniejszej uchwale zadanie inwestycyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała XXXI/217/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

 
Uchwała XXXI/217/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 maja 2005
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie" w wysokości 225.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 - 2010.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Uchwała XXXI/217/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 60016 pn. "Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt w wysokości 225.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł, w której znajduję się kredyt na wymienione w niniejszej uchwale zadanie inwestycyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała XXXI/216/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

 
Uchwała XXXI/216/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 maja 2005
 
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego
        pn.: "Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)" w wysokości 275.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 - 2010.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Uchwała XXXI/216/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 60016 pn. "Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt w wysokości 275.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł, w której znajduję się kredyt na wymienione w niniejszej uchwale zadanie inwestycyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała XXXI/215/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

 
 
Uchwała XXXI/215/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 maja 2005
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego
       pn.: "Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchorzew-Piekarzew"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchorzew - Piekarzew" w wysokości 300.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 - 2010.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
U Z A S A D N I E N I E
  
Uchwała XXXI/215/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 60016 pn. "Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchorzew - Piekarzew" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt w wysokości 300.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł, w której znajduję się kredyt na wymienione w niniejszej uchwale zadanie inwestycyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała XXXI/214/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

 
 
Uchwała XXXI/214/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 maja 2005
 
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego
        pn.: "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie" w wysokości 1.200.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 - 2010.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Uchwała XXXI/214/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 60016 pn. "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt w wysokości 1.200.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł, w której znajduję się kredyt na wymienione w niniejszej uchwale zadanie inwestycyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała XXXI/213/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

Uchwała XXXI/213/05
Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 31 maja 2005
 
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego
        pn.: "Rewitalizacja Plant w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Plant w Pleszewie" w wysokości 325.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 - 2010.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Uchwała XXXI/213/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 90004 pn. "Rewitalizacja Plant w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt w wysokości 325.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł, w której znajduję się kredyt na wymienione w niniejszej uchwale zadanie inwestycyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała XXXI/212/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

 
 
Uchwała XXXI/212/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31-05-2005
 
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego
        pn.: "Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie" w wysokości 175.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2006 - 2010.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 Uchwała XXXI/212/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 60016 pn. "Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt w wysokości 175.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł, w której znajduję się kredyt na wymienione w niniejszej uchwale zadanie inwestycyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała XXXI/211/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

 
Uchwała XXXI/211/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31-05-2005
 
w sprawie :    zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "f" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 , Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ Rada Miejska w Pleszewie uchwala :
 
 
 
§ 1.    W załączniku nr 2 uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie, po pkt. 63 dodaje się pkt.64 o brzmieniu:
 
"64.   Zawidowice   17   cz.dz.33/2   KW 18221   pow. 1.346 m²."
 
 
§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XXXI/210/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31-maja-2005

 
Uchwała XXXI/210/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31-maja-2005  
 
 
w sprawie:       upoważnienia kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych do załatwianiaindywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
            Na podstawie art. 39 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami ) Rada Miejska uchwala:
 
 
 
§1.    Upoważnia się Kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w szczególności do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego  i zapomogi szkolnej oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
§2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
 do uchwały Uchwały XXXI/210/05  Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 31-maja-2005
 
 
            Zgodnie z art. 90n ust. 1  ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.
            Równocześnie art. 39 ust. 4 ustawy samorządowej rada gminy może upoważnić m. in. organy jednostek organizacyjnych gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a zatem także do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym pomocy stypendialnej, o której mowa w rozdz. 8a ustawy o systemie oświaty.
            Mając na uwadze ilość wniosków stypendialnych uznać należy za właściwe, aby wszelkie sprawy związane z pomocą stypendialną były realizowane w jednostce obsługującej oświatę, a to uzasadnia przedłożenie niniejszego projektu uchwały.
 
 

Uchwała XXXI/209/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31-maja-2005

 
Uchwała XXXI/209/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31-maja-2005  
 
 w sprawie: powołania Zespołu ds. Współpracy Europejskiej.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala:
 
 
 
§1.    Powołuje się Zespół ds. Współpracy Europejskiej w składzie:
-    Przewodniczący Rady Miejskiej - przewodniczący Zespołu
-    Przewodniczacy Klubów Radnych Rady Miejskiej - członkowie.
 
§2.    Do zadań Zespołu należą zagadnienia związane z problematyką integracji europejskiej i współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi, a w szczególności:
1.    upowszechnianie i urzeczywistnianie idei integracji europejskiej na wszystkich płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego,
2.    inicjowanie i organizowanie różnych form kontaktów, spotkań, dyskusji oraz poszukiwania nowych form współpracy,
3.    pozyskiwanie środków unijnych,
4.    poszukiwanie potencjalnych inwestorów i partnerów z UE dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
5.    wyrażanie stanowiska w kwestiach istotnych dla integracji europejskiej,
6.    opiniowanie składów delegacji wyjeżdżających do miast partnerskich  i ustalanie wspólnie z Burmistrzem kierunków współpracy.
 
§3.    Zadania określone w §2 pkt 1-5 Zespół realizuje przy pomocy Międzywydziałowego Zespołu ds. Integracji Europejskiej powołanego przez Burmistrza.
§4.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.
§5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała XXXI/208/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31-maja-2005

  
Uchwała XXXI/2008/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31-05-2005
 
w sprawie: wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie i Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie.
 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagra-dzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61 poz. 708 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w rozumieniu § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wyna-gradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 608,00 zł. miesięcz-nie.
 
§ 2. Przyjmuje się proponowaną przez:
 
- Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie
- p.o. Dyrektora Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie
 
wartość jednego punktu, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów wymienionego w § 1 uchwały, w wysokości 3,34 zł.
 
§ 3 Zobowiązuje się Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie oraz Dyrektora Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie do opracowania tabel stawek wynagrodzeń zasadniczych oraz stawek dodatku funkcyjnego z zastosowaniem określonych w § 1 i 2 kwot najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
Uchwała XXXI/208/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31-05-2005
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku wysokość miesięcy-nego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyj-nych samorządu terytorialnego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli określonej w załączniku do rozporządzenia i wartości jednego punktu w złotych.
Ustalenie wysokości płacy minimalnej i wartości jednego punktu nie będzie skutkowało koniecznością wprowadzenia regulacji płac (podwyżek wynagrodzenia pracowników) i nie będzie wymagało wzrostu środków na wynagrodzenia i ich pochodne przewidziane w aktualnych planach finansowych na 2005 rok Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy, natomiast pozwoli dyrektorom tych jednostek opracować tabele stawek wynagrodzeń.
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały jest związana z wydzieleniem Środowiskowego Domu Samopomocy, także Dziennego Domu Pomocy ze struktury Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.
W tej sytuacji podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała XXXI/207/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005r.

Uchwała Nr XXXI/206/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005

 
Uchwała Nr XXXI/206/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 31 maja 2005
 
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pleszewie
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Dla osób przekraczających kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ustala się odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy na zasadach określonych poniżej:
 
Stosunek dochodu na osobę do kryterium dochodowego w %
Wysokość odpłatności liczona od kosztu usług w %
Osobie samotnie gospodarującej
Osobie w rodzinie
do 150%
65%
70%
Powyżej 150%
100%
100%
 
2. Odpłatność za pobyt dokonywana jest do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Dziennego Domu Pomocy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Dyrektorowi Dziennego Domu Pomocy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/170/96 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 1996r. w sprawie ustalania zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
 
 
UZASADNIENIE
Uchwały Nr XXXI/206/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005
 
 
Zgodnie z art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia o charakterze dziennym, przeznaczonym głównie dla osób starszych, niepełnosprawnych, rencistów.
Zapewnia on częściową opiekę i pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają takiego wsparcia.
Ze względu na zmiany wprowadzone przez nową ustawę o pomocy społecznej dotyczące m.in. kryterium dochodowego, konieczne było opracowanie w/w uchwały
Na dzień 1 marca 2005 r. kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących wynosi 461 zł, a na osobę w rodzinie 316 zł.
Od stycznia do maja bieżącego roku z usług Dziennego Domu Pomocy średnio w każdym miesiącu korzystało około 48 osób (wszystkie samotnie gospodarujące), w tym:
 • 6 osób miało dochód na osobę poniżej kryterium dochodowego i wnosiło odpłatność w wysokości 35% kosztu obiadów,
 • 14 osób miało dochód na osobę w granicach od 100% do 150% kryterium dochodowego i wnosiło odpłatność w wysokości 65% kosztu obiadów,
 • 28 osób miało dochód na osobę powyżej 150 % kryterium dochodowego i wnosiło odpłatność w wysokości 100% kosztu obiadów.
Zgodnie z art 97 ust.1 wyżej wymienionej ustawy osoby, których dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Dzienny Dom Pomocy, co spowoduje wzrost wydatków Dziennego Domu Pomocy na realizację tego zadania o kwotę około 2.650 zł./rok
Wywołanie powyższej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Uchwała Nr XXX/205/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

 
 
 
Uchwała Nr XXX/205/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
w sprawie: nadania Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Pleszewie imienia "Bajka".
 
 
            Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, 5poz. 1591 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
 
 
§ 1. Nadaje się Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Pleszewie imię "Bajka".
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
 
do uchwały nr XXX/205/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia2005r.
 
 
                Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 1 w Pleszewie w porozumieniu z Radą Rodziców zwróciła się z wnioskiem o nadanie imienia ich placówce imienia "Bajka". Wybór imienia wynika z założenia, że bajki ukazują problemy życia w sposób prosty i odzwierciedlają chęć przygód, gdyż na tym etapie rozwoju dziecko poznaje świat rzeczywisty przez pryzmat świata wyimaginowanego, stworzonego z myślą o nim, jego potrzebach i możliwościach.
            Przedszkole nr 1 w Pleszewie od dwóch lat realizuje program autorski zajęć teatralnych "Witajcie w naszej bajce". Tradycją stało się organizowanie przeglądów teatralnych, w których biorą udział dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Okazją do nadania imienia jest zbliżająca się sześćdziesiąta rocznica otwarcia przedszkola.
            Podkreślić należy, że Przedszkola nr 2 i 3 od kilku lat mają nadane imię, co ułatwia identyfikowanie się dzieci ze swoim przedszkolem a nauczycielom pozwala na rozwijanie postaw twórczych dziecka.
 
 

Uchwała Nr. XXX/204/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

 
 
UCHWAŁA NR XXX /204/ 2005
RADY MIEJSKIEJ  w PLESZEWIE
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
 
 
w sprawie:     zmiany uchwały nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.   W uchwale nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso § 4 otrzymuje brzmienie:
"Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego".
           
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego".
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/204/2005 Rady Miejskiej  w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r.
 
Zmianę do uchwały  nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso proponuje się w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, w myśl którego uchwała dotycząca inkasa stanowi prawo miejscowe i jako taka  winna być publikowana.

Uchwała nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

 
 Uchwała nr XXX/203/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 kwietnia 2005 
 
w sprawie:       regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew
 
      Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala:
 
§ 1       Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 90b ust. 3 i 4) i zamieszkujących teren miasta i gminy Pleszew udzielana będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.      Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 1 % dotacji celowej otrzymanej przez miasto i gminę Pleszew w trybie art. 90r  ust.4 ustawy o systemie oświaty.
 
§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały nr XXX/203/2005  Rady Miejskiej w Pleszewie z  dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
            Po  znowelizowaniu ustawy o systemie oświaty stosownie do Rozdziału 8a pomoc materialna dla uczniów, udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego.
            Art. 90f ustawy stanowi, że do rady gminy należy uchwalenie regulaminu, w którym określa się:         
1.    sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;
2.    formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3.    tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4.    tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
 
      W uchwale przyjęto stawki stypendiów w kwocie 45 zł i 50 zł. (przy minimalnej stawce 44,80 zł i maksymalnej 112,00 zł) kierując się możliwościami budżetu.Miasto i Gmina Pleszew otrzymało dotację celową na pomoc materialną dla uczniów  na rok 2005 w kwocie 201 144,00 zł., z czego na stypendia przypada kwota 199 132,56 zł., natomiast na podstawie przyjętych wniosków i przy zastosowaniu ww. stawek potrzebne środki szacuje się na 519 150,00 zł. Pomimo tak niskich stypendiów gmina będzie musiała w 2005r. wygospodarować na pomoc materialną dla uczniów dodatkowe  320 017,44 zł. ze środków własnych.
      Pozostała kwota  wynosząca  1%  dotacji tj. 2011,44 zł. przeznaczona jest na zasiłki szkolne  (199 132,56 + 2011,44 zł.  =  201 144,00 zł.). 
     
      Proponowany Regulamin spełnia wymagania ustawy. Jego uchwalenie jest zatem konieczne i zasadne.
 

Uchwała Nr XXX/202/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

 
Uchwała Nr XXX/202/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kowalew.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§1. Przyjmuje się Planu Rozwoju Miejscowości Kowalew, który stanowi załącznik do 
       uchwały.
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr XXX/202/2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia  2005r.
 
Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2004r. podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
W wyniku jej realizacji powstał z inicjatywy i z udziałem mieszkańców wsi Kowalew Plan Rozwoju Miejscowości. Znając potrzeby dokonali opisu stanu istniejącego, jak również wyboru kierunków rozwoju wsi. Na tej podstawie wskazali projekty, których realizacja niezbędna jest dla rozwoju i odnowy wsi. Plan został zatwierdzony przez Radę Sołecką, a następnie przez zebranie mieszkańców wsi, które odbyło się w dniu 9 marca 2005r.
W ramach działania 2.3. samorząd Gminy Pleszew zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu w miejscowości Kowalew robót budowlanych w istniejącym obiekcie OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz adaptację przyległego terenu na boisko sportowe.
Zmiana nazwy dokumentu z Programu Odnowy Wsi na Plan Rozwoju Miejscowości  wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (Dz. U. 284, poz. 2846).
Zakres rzeczowy dokumentu pozostaje w niezmienionym zakresie, określonym również w ww. rozporządzeniu.

Uchwała Nr XXX/201/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

 
Uchwała Nr XXX/201/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Brzezie.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Miejscowości Brzezie, który stanowi załącznik do uchwały.
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr XXX/201/2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2004r. podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
W wyniku jej realizacji powstał z inicjatywy i z udziałem mieszkańców wsi Brzezie Plan Rozwoju Miejscowości. Znając potrzeby dokonali opisu stanu istniejącego, jak również wyboru kierunków rozwoju wsi. Na tej podstawie wskazali projekty, których realizacja niezbędna jest dla rozwoju i odnowy wsi. Program został zatwierdzony przez Radę Sołecką, a następnie przez zebranie mieszkańców wsi, które odbyło się w dniu 23 lutego 2005r.
W ramach działania 2.3. samorząd Gminy Pleszew zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na remoncie sali wiejskiej w Brzeziu.
Zmiana nazwy dokumentu z Programu Odnowy Wsi na Plan Rozwoju Miejscowości  wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (Dz. U. 284, poz. 2846).
Zakres rzeczowy dokumentu pozostaje w niezmienionym zakresie, określonym również w ww. rozporządzeniu.

Uchwała Nr XXX/200/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

 
 
Uchwała Nr XXX/200/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Rokutów.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Miejscowości Rokutów, który stanowi załącznik do uchwały.
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr XXX/200/2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2004r. podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
W wyniku jej realizacji powstał z inicjatywy i z udziałem mieszkańców wsi Rokutów Plan Rozwoju Miejscowości. Znając potrzeby dokonali opisu stanu istniejącego, jak również wyboru kierunków rozwoju wsi. Na tej podstawie wskazali projekty, których realizacja niezbędna jest dla rozwoju i odnowy wsi. Plan został zatwierdzony przez Radę Sołecką, a następnie przez zebranie mieszkańców wsi, które odbyło się w dniu 10.02.2005r.
W ramach działania 2.3. samorząd Gminy Pleszew zamierza złożyć aplikację na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku po byłej szkole (obecnie mieści się tam przedszkole) na potrzeby rozwoju turystyki, wykorzystując walory krajobrazowe Rokutowa.
Zmiana nazwy dokumentu z Programu Odnowy Wsi na Plan Rozwoju Miejscowości  wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (Dz. U. 284, poz. 2846).
Zakres rzeczowy dokumentu pozostaje w niezmienionym zakresie, określonym również w ww. rozporządzeniu.

Uchwała Nr XXX/199/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR XXX / 199 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
 
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII / 180 / 2005 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, zmienionej Zarządzeniem Nr 336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    § 1 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 43.739.231 zł
w tym:
-   dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2.    § 2 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 47.079.097 zł
w tym:
-    wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
3.    § 3 otrzymuje brzmienie:
"Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 3.339.866 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów."
 
4.    § 4 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
-    zaciągania długu do kwoty 4.200.000 zł,
-    spłaty zobowiązań w wysokości 3.111.404 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
5.    § 4 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.858.773 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
6.    § 6 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości 1.259.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 126.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
7.    Po § 6 dodaje się § 6a o brzmieniu:
"Ustala się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych prze stowarzyszenia w wysokości 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały".
Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
8.    § 8 otrzymuje brzmienie:
"Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
9.    § 11 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 
10. § 14 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 403.652 zł.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała Nr XXX/198/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

 
 
Uchwała Nr XXX/198/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XII/62/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 października 2003r.w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
 
§1. Załącznik do uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr XXX/198/2005 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
Zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew jest konsekwencją zapisów zawartych w Uchwale Nr XII/62/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 października 2003r. w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała wskazuje, że WPI jest planem kroczącym, który przynajmniej raz w roku powinien być aktualizowany w zakresie rzeczowym oraz finansowym. 
Załącznik projektu uchwały przedkładanej Radzie Miejskiej, w porównaniu z załącznikiem uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew został rozbudowany o nowe elementy. Są to kolumny 3 oraz 4, w których zawarto informacje na temat nakładów poniesionych w roku 2004 (także na dokumentacje, projekty itp.) oraz nakładów do poniesienia. W zestawieniu tabelarycznym wykreślono zadania inwestycyjne, które zostały już zrealizowane.
Szczegółowo zmiany dokonane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały przedstawione w materiale dodatkowym, w którym znalazło się porównanie WPI przyjęte przez Radę Miejską w roku 2004 z propozycją uchwały WPI na lata 2005-2009.
 
 

Uchwała Nr XXX/197/2005 Rady Miejskiej w Pleszewiez dnia 21 kwietnia 2005r.

 
 
 
UCHWAŁA Nr XXX/./2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie przyjęcia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 - 2015,
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
W załączniku do uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie przyjęcia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 - 2015 - "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 - 2015" wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. w Celu Strategicznym 4 "Aktywne kształtowanie rozwoju społecznego oraz zapewnienie wyższych standardów życia mieszkańcom", w Celu Pośrednim 7 "Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Pleszew", po Zadaniu 7.4. - dodaje się Zadanie 7.5. pod nazwą: "Adaptacja nieruchomości byłej szkoły i zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju turystyki w Rokutowie",
 
 1. w Celu Strategicznym 5 "Kreowanie Pleszewa jako centrum kulturalnego, edukacyjnego i administracyjnego", w Celu Pośrednim 4 "Dbanie o rozwój kulturalny Pleszewa", Zadanie 4.11. otrzymuje nazwę: "Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu",
 
 1. w Celu Strategicznym 5 "Kreowanie Pleszewa jako centrum kulturalnego, edukacyjnego i administracyjnego", w Celu Pośrednim 4 "Dbanie o rozwój kulturalny Pleszewa" dodaje się Zadanie 4.14. pod nazwą: "Budowa sali wiejskiej z zapleczem oraz boiska sportowego w Kowalewie".
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały Nr …../……/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .......2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie przyjęcia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 - 2015,
 
 
 
            Opracowana Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 - 2015 charakteryzująca Gminę w czterech kluczowych obszarach: zarządzanie gminą, infrastruktura społeczna, gospodarka oraz infrastruktura techniczna jest indykatywnym programem rozwojowym Pleszewa. Dlatego zasadnym jest analizowanie jego zapisów i dokonywanie niezbędnych zmian.
            Wpisanie wymienionych zadań do realizacji stało się konieczne ze względu na wymogi przy ubieganiu się o środki zewnętrzne z Unii Europejskiej. Zapisane przedsięwzięcia przyczynią się do podniesienia standardu życia i pracy, umożliwią bieżące zaspokajanie potrzeb społecznych oraz kulturalnych mieszkańców wsi, a także będą sprzyjały pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych w zakresie wspólnego działania na rzecz ciągłego zwiększania atrakcyjności turystycznej, lokalizacyjnej oraz przyrodniczej Gminy Pleszew.
Realizacje projektów umożliwią:
1.    podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Rokutów poprzez adaptację budynku byłej szkoły oraz poprzez zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby rozwoju turystyki regionalnej oraz działalności rekreacyjnej. Obiekt zostanie ponadto wyposażony w niezbędny osprzęt noclegowy, kuchenny i turystyczny,
2.    zmodernizowanie Sali Wiejskiej w Brzeziu poprzez remont kapitalny pomieszczenia głównego oraz zaplecza. Obiekt zostanie zmodernizowany wewnątrz (stolarka okienna, parkiet, remont sanitariatów i kuchni) i na zewnątrz (pokrycie dachowe),
3.    wykończenie Wiejskiej Sali przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie poprzez prace budowlane, instalacyjne i montażowe oraz zakup niezbędnego wyposażenia do zaplecza kuchennego.
 

Uchwała Nr XXX/196/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21-kwietnia-2005r.

 
 
Uchwała Nr  XXX/196/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
dnia 21-kwietnia-2005
 
 
 
w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Dz 2002r., Nr 147, poz. 1231, ze zmianami)  uchwala się:
 
§ 1.      W załączniku do uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punkt V "Preliminarz wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2005 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .XXX/196/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie dnia .21 kwietnia 2005
 
 
 
Dokonanie korekty w Preliminarzu wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-zywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok ma na celu urealnienie i korektę wydatków w związku:
  -  z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotacji na realizację programu sportowo - wypoczynkowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. "U NAS LENIE NIE SĄ W CENIE",
  -   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku,
  -   z wypłatą nagrody jubileuszowej,
  -  z realizacją z planu finansowego MGOPS wydatków na zakup ciepłego posiłku dla bez-domnych korzystających ze Schroniska.
 
Korekty w pkt V polegają na dokonaniu zmian w:
 
Podpunkt 1:      - było przed korektą:
Koszt (wraz z pochodnymi) zatrudnienia Inspektora ds. Rozwiązywania Proble-mów Alkoholowych  -  11.500 zł.
- będzie po korekcie: 
Koszt (wraz z pochodnymi) zatrudnienia Inspektora ds. Rozwiązywania Proble-mów Alkoholowych  -  12.800 zł.
 
Podpunkt 5:    -  było przed korektą:
Dofinansowanie świetlic środowiskowych (doposażenie)  -  37.000 zł.
f)  Świetlica Rokutów  +  Stanica młodzieżowa  -  7.500 zł.
o)  Świetlica TPD  -  2.000 zł.
-  będzie po korekcie:                   
Dofinansowanie Świetlic środowiskowych (doposażenie)  -  36.000 zł.
f)  Świetlica Rokutów  +  Stanica młodzieżowa  -  8.500 zł.
o)     -----
 
Podpunkt 7:    -  było przed korektą:
Alternatywne formy i propozycje (kulturalne, oświatowe i wychowawcze) dla osób zagrożonych uzależnieniem lub znajdujących się w kręgu uzależnionych -10.000 zł.
-  będzie po korekcie:
Alternatywne formy i propozycje (sportowe, kulturalne oświatowe i wychowawcze) dla osób zagrożonych uzależnieniem lub znajdujących się w kręgu uzależnionych  -  45.000 zł.
 
Podpunkt 10:  -  było przed korektą:
Wypoczynek letni realizowany przez organizacje pożytku publicznego dla osób zagrożonych uzależnieniem lub znajdujących się w kręgu uzależnionych -  20.000 zł.
 
-  2  -
 
-  będzie po korekcie:
Wypoczynek letni realizowany przez organizacje pożytku
Publicznego  -  10.000 zł.
 
Podpunka 11:  -  było przed korektą:
Festyny  -  33.000 zł.
f)  Liga LZS  -  2.500 zł.
g)  Turniej dzieci w kręglach  -  2.500 zł.
-  będzie po korekcie:
Festyny  -  28.000 zł.
f)      ------
g)      ------
 
Podpunkt 17:  -  było przed korektą:
Sportowe zajęcia pozalekcyjne (w ramach SKS)  -  28.500 zł.:
a) umowy na realizację zajęć  -  19.000 zł.
b) zakup sprzętu                      -    9.500 zł.
-  będzie po korekcie:
Sportowe zajęcia pozalekcyjne w ramach programu
pt "U nas lenie nie są w cenie"  -  53.000 zł.
a)  umowy na realizację zajęć    -  40.800 zł.
b)  obsługa techniczna                 -   6.000 zł.
c)  wynajem obiektów, urządzeń
i sprzętu                                  -    2.200 zł.
d)  ubezpieczenie uczestników   -    1.500 zł.
e)  koszty pośrednie                    -    2.500 zł.
 
Podpunkt 18:  -  było przed korektą:
Programy sportowe organizowane przez organizacje pożytku
Publicznego  -  37.500 zł.
-  będzie po korekcie:
----
 
Podpunkt 19:  -  było przed korektą:
Dotacja do Schroniska dla Bezdomnych (wg umowy)  -  37.300 zł.
-  będzie po korekcie:
Dotacja do Schroniska dla Bezdomnych (wg umowy)  -  30.000 zł.
 
 
Mając na uwadze powyższe, przedłożenie Radzie Miejskiej niniejszej Uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Uchwała Nr XXX/195/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

 
 
  
Uchwała Nr XXX/ 195 /2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 21 kwietnia 2005r.
 
 
 
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
 
§ 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 i wniosku Komisji   
      Rewizyjnej udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu.
 
 
§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIX/193/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r.

 
UCHWAŁA NR XXIX/193/05
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 roku
 
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów dzierżawy nieruchomości przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie oraz określenie zakresu i czasu trwania kontroli.
 
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i § 4 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej – Załącznik Nr 7 do Statutu Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 65, poz. 1236 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie, dokonanie kontroli prawidłowości wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie oraz prawidłowości zawarcia umów dzierżawy w tym zakresie.
 
§ 2. Kontrolą należy objąć wszelkie czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości określonej w § 1, począwszy od ogłoszenia przetargu na dzierżawę tej nieruchomości w październiku 1999 roku do chwili obecnej.
 
§ 3. Kontrolę należy zakończyć w terminie do 31 marca 2005 roku.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁA NR XXIX/193/05 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 roku
 
Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Pleszew Rada Miejska może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli czynności podejmowanych przez Burmistrza, określając jednocześnie zakres kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
W świetle powyższego podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr XXIX/190/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005

 
 
 
UCHWAŁA NR XXIX/190./2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
w sprawie:     Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Urządzeń  Kanalizacyjnych  Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami)  Rada Miejska  uchwala:
 
 
§ 1.   Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2005 - 2009 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2.   Traci moc Uchwała Nr XXII/154/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004r.
 
§ 3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXI/190/2005 Rady Miejskiej  w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r.
 
 
            Zgodnie z art. 21 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72  poz. 747 ze  zmianami) przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.
            Zadania określone w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych uchwalone przez Radę  Miejską w dniu 30 września 2004 r. (Uchwała Nr XXII/154/2004) z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa w całości nie zostały zrealizowane i zachodzi konieczność ich przesunięcia na następne lata. Ponadto niniejszy plan  dostosowano do wielkości zadań  inwestycyjnych ujętych w budżecie  Miasta i Gminy Pleszew na 2005 r.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 

Uchwała Nr XXIX/192/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.

 
 
UCHWAŁA NR XXIX/192/2005
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
 
w sprawie:     ustalenia wysokości środków na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji.
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7 poz. 58 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1.   Przeznacza się na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji - laureatów konkursu " Najlepszy dzielnicowy Miasta i Gminy Pleszew" środki finansowe stanowiące dochody własne gminy w kwocie 3000,00 zł. 
 
§ 2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.

 
 
UCHWAŁA NR XXIX / 191 / 2005
RADY MIEJSKIEJ  w PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
                  wynagrodzenia za inkaso.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości.
2. Na inkasenta wyznacza się pana Jerzego Kaczmarka.
 
 
§ 2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków ustala się w wysokości 1% od zainkasowanych kwot.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
do Uchwały Nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
 
Na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska może zarządzić pobór podatków w drodze inkasa.
Wyznaczenie inkasenta przyspieszy windykacje zaległości podatkowych, a także pomoże częściowo wyeliminować kosztowne i czasochłonne procedury egzekucyjne.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
 

Uchwała Nr XXIX/189/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.

 
 
UCHWAŁA NR XXIX / 189 / 2005
RADY MIEJSKIEJ  w PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu
 
Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w wysokości 15.000 zł Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Powiat zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie".
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
 
do Uchwały Nr XXIX/189/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.
 
 
 
Zgodnie z art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc taką określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 111 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy).
Inwestycja pn. "Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie" realizowana jest przez Powiat Pleszewski na terenach położonych wzdłuż drogi powiatowej przy Placu Wolności w Pleszewie i są dokończeniem prac rozpoczętych na Placu Wolności w roku ubiegłym. Wykonane prace w tym rejonie poprawią estetykę otoczenia oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 

Uchwała Nr XXIX/188/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.

 
 
Uchwała Nr  XXIX/188/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia  24 lutego 2005r.
 
 
w sprawie:     wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 58 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zmianami) oraz § 3 rozp. Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności  oraz  praca społecznie użyteczna (Dz. U. nr 56, poz. 544) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1.   Wyznacza się Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Pleszewie do organizowania pracy na cele społeczne wykonywanej przez skazanych na karę ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian za nieściągalne grzywny.
 
§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
do uchwały Nr XXIX/188/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005
 
 
            Zgodnie z art. 58 Kodeksu karnego wykonawczego kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian za nieściągalną grzywnę może być wykonywana w jednostkach, dla których organem założycielskim są organy samorządu terytorialnego. Z zapotrzebowaniem na organizację tych prac występują prezesi sądów rejonowych.
           
            Prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie,  pismem z dnia 21 stycznia br zwrócił się o wskazanie podmiotów mogących zorganizować prace, o których wyżej mowa. Przewidywana liczba kierowanych do prac z terenu naszej gminy może wynieść 80 osób przy średniej 100 godzin na jednego skazanego.
            Przedsiębiorstwo Komunalne jest jedyną jednostką gminną, która posiada warunki organizacyjne i która realizuje prace określone przez Prezesa Sądu Rejonowego jako prace fizyczne, nie wymagające specjalistycznego przeszkolenia.
                        Przedsiębiorstwo Komunalne wykonując obowiązki spoczywające na podmiocie organizującym prace będzie nadzorowane i monitorowane przez Urząd Miasta i Gminy.
            Organem właściwym do wskazania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna jest Rada Miejska, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.
 

Uchwała Nr XXIX/187/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r.

 
UCHWAŁA NR XXIX/187/05
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 roku
 
 
w sprawie:      ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
 
Na podstawie art., 18 ust. 2pkt. 9lit.a i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz.591 ze  zm.) oraz art. 34 ust. 6, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 1,2,6 i 7, art. 70 ust. 2 i 4, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782), Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
 
§1. Wyraża się zgodę na zbycie lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§2.1.Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych i użytkowych, w trybie bezprzetargowym przysługuje osobom fizycznym i prawnym, które są najemcami lokali na podstawie umowy najmu, trwającej co najmniej jeden rok.
2.W domach jednorodzinnych, w których znajduje się tylko jeden lokal, w całości zajmowany przez jednego najemcę, pierwszeństwo jego nabycia w trybie bezprzetargowym, przysługuje najemcy.
 
 
 
§3.1.Sprzedaż lokali wolnych oraz lokali, których najemcy mimo pouczenia i poinformowania, nie skorzystali z przysługującego im pierwszeństwa nabycia, mogą być sprzedane osobie trzeciej w drodze przetargu, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odrębnymi przepisami w tym zakresie.
 2.Wyodrębnienie samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych, następuje jednocześnie ze sprzedażą lokalu.
 
§4.  Sprzedaży nie podlegają:
1.  lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
2.  lokale socjalne.
 
 
§5.1.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy bonifikat od ceny sprzedaży:
-    lokalu mieszkalnego, która obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w  rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.
-    domu jednorodzinnego wg. zasad określonych w § 2 pkt.2 niniejszej uchwały, w następujących wysokościach:
 
 
a)    55% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 35% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy  sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.1 do niniejszej uchwały,
 
b)   65% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 45% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.2 do niniejszej  uchwały,
 
c)    80% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 55% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.3 do niniejszej uchwały,
 
d)   85% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 75% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.4 do niniejszej uchwały,
 
e)    40% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 10% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.5 do niniejszej uchwały.
 
2.       Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bonifikat od ceny sprzedaży:
ˇ    lokalu mieszkalnego, która obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej, gdzie udział w gruncie oddany jest  w użytkowanie wieczyste,
ˇ    domu jednorodzinnego wg. zasad określonych w § 2 pkt.2 niniejszej uchwały, w następujących wysokościach:
 
a)    65% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 45% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.1 do niniejszej uchwały,
b)    75% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 55% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.2 do niniejszej  uchwały,
c)    90% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 65% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.3 do niniejszej uchwały,
d)    95% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 85% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.4 do niniejszej uchwały,
e)    50% - przy jednorazowej zapłacie ceny, 20% - przy ratalnej zapłacie ceny, przy sprzedaży lokali wymienionych w załączniku nr 1 pkt.5 do niniejszej uchwały.
 
 
3.       Nie udziela się bonifikat określonych w ust. 1 i 2 przy sprzedaży lokali użytkowych.
 
 
§6.     Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, należność może być rozłożona na raty, na następujących warunkach:
1.    przed zawarciem aktu notarialnego, wpłata 10% ceny sprzedaży lokalu,
2.    pozostała część należności może być rozłożona max. na dziesięć równych, rocznych rat, płatnych w terminie:
a)    do 31 marca każdego roku kalendarzowego, przypadku wykupu lokalu w I półroczu,
b)    do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego, przypadku wykupu lokalu w II półroczu,
3)   niespłacona część należności podlega oprocentowaniu:
a)    w pierwszym roku oprocentowanie wynosi 3%,
b)    w każdym następnym oprocentowanie wzrasta o 1%, aż do 11%.
 
 
§7.     Zezwala się na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, jeżeli jest ona sprzedawana lub oddawana w użytkowanie wieczyste na rzecz:
 
1.    kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest na cele działalności sakralnej, w wysokości  30% ceny sprzedaży lub opłaty,
2.    osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest na cele  nie związane z działalnością zarobkową, w wysokości 50% ceny sprzedaży lub opłaty,
3.    poprzedniego właściciela lub jego następcy prawnego, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 roku, w wysokości 20% ceny sprzedaży lub opłaty,
4.    przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe na realizację infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, w wysokości 20% ceny sprzedaży lub opłaty.
 
§8.     Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu lub pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, podlega zapłacie przed podpisaniem aktu notarialnego.
 
 
§9.     Ustala się następujące zasady sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przynależnego do danego lokalu:
 
1.   w przypadku sprzedaży lokali w budynkach, w których nie został jeszcze sprzedany żaden lokal, ułamkowy udział gruntu sprzedaje się na własność,
 
2.   w przypadku sprzedaży lokali w budynkach, w których oddano już ułamkową część gruntu w użytkowanie wieczyste, pozostały grunt oddaje się również  w użytkowanie wieczyste, w wielkościach przynależnych do danego lokalu, ustalając pierwszą opłatę w wysokości 25%ceny gruntu, ustalonej zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym  zakresie.
 
§10.  Traci moc Uchwała nr XXXIV/282/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 29 listopada 2001 roku,  w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność  Miasta i Gminy Pleszew.
 
§11.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy Pleszew.
 
 
§12.   Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
NR  XXIX/187/2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 24 lutego 2005 roku
 
Wprowadzone w dniu 22 września 2004 roku zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami spowodowały, że niektóre przepisy uchwały nr XXXIV/282/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie, z dnia 29 listopada 2001 roku, ustalającej kryteria i zasady sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, stały się sprzeczne z obecnie obowiązującymi przepisami wyżej cytowanej ustawy. Niezbędne stało się uchylenie § 6 ust. 2 niniejszej uchwały, który nie zezwalał na zastosowanie bonifikat od ceny sprzedawanego gruntu, przynależnego do danego lokalu, a jedynie pozwalał na zastosowanie bonifikat od ceny lokalu. Przepis ten stał się więc sprzeczny z dniem 22 września 2004 roku, z przepisem art. 67 ust 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż:
"Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej".
 Reasumując, cena lokalu, obejmuje również cenę gruntu przynależnego do tego lokalu, a co za tym idzie bonifikata przysługuje od całości, nie wyłączając  gruntu.
            Ponieważ w przypadku sprzedaży lokali, gdzie wartość gruntu stanowi znaczny procent ceny całej nieruchomości, po zastosowaniu obecnie obowiązujących stawek bonifikat, gmina straciłaby bardzo dużo na swoich dochodach z tytułu tej sprzedaży. Dlatego też proponowane są obniżone stawki bonifikat, przy sprzedaży lokali, gdzie grunt jest sprzedawany na własność, a utrzymanie tych samych stawek, gdy grunt jest oddawany w użytkowanie wieczyste. Bowiem, w tym drugim przypadku  przy sprzedaży lokalu, kupujący płaci tylko 25% ceny gruntu, co w efekcie, nawet przy zastosowaniu wyższych stawek bonifikat, wpływa nieznacznie na obniżenie wartości nieruchomości.
            Wprowadzenie w/w zmian spowoduje, że uchwała będzie zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy, sprzedawane lokale nieznacznie stanieją, a co za tym idzie staną się bardziej atrakcyjne dla kupujących. W efekcie może wpłynąć to na zwiększenie ilości ich sprzedaży na rzecz obecnych najemców.
W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały, jest celowe i w pełni uzasadnione.

Uchwała Nr XXVIII/186/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005 r.

 
UCHWAŁA NR  XXVIII/186/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia  27 stycznia 2005 r.
  
w sprawie:  Europejskiego Spotkania Bractw Kurkowych w Pleszewie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1.      Rada Miejska wyraża poparcie dla inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego             w Pleszewie dotyczącej zorganizowania w 2012r. w Pleszewie Europejskiego            Spotkania Bractw Kurkowych.
            Rada Miejska, biorąc pod uwagę znaczenie promocyjne Europejskiego Spotkania      Bractw Kurkowych dla Pleszewa,  deklaruje pomoc i współpracę samorządu  
           gminnego przy organizacji tego Spotkania. 
 
§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
do uchwały nr ........Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia.......2005r.
 
 
            Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, wobec uzyskania przez Polskę prawa zorganizowania  w roku 2012 Europejskiego Spotkania Bractw Kurkowych, zwróciło się do wszystkich bractw w Polsce o składanie ofert na przyjęcie roli gospodarza tego Spotkania.
            Projekt uchwały powstał na wniosek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie, zainteresowanego jego zorganizowaniem w Pleszewie
            Jednym z warunków uzyskania prawa do organizacji jest uzyskanie poparcia przez władze lokalne, stąd wniosek o podjecie przez Radę uchwały w przedstawionym brzmieniu. 
           

Uchwała Nr XXVIII/185/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

 
 
U c h w a ł a Nr XXVIII/185/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 stycznia 2005r.
 
 
w sprawie : regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), art. 30 ust. 1 i 6 , art. 54 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 , poz. 1112 ze zmianami), Rada Miejska uchwala:
 
§1. „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005, który znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI /187/2000 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 sierpnia 2000r. zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
do uchwały nr XXXVIII/185/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.
 
 
W związku ze znowelizowaniem Karty Nauczyciela, która wprowadziła coroczny obowiązek ustalania, w drodze regulaminu, zasad wynagradzania nauczycieli wywołanie powyższej uchwały jest zasadne.
Regulamin został uzgodniony z Oddziałem Zarządu ZNP w Pleszewie oraz z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie.

Uchwała Nr XXVIII/184/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

 
 
Uchwała Nr XXVIII/184/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 stycznia 2005r.
 
w sprawie: wynagradzania pracowników obsługi gminnych szkół i przedszkoli.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. (Dz. U. z 2000r. nr 61, poz. 708, zm. Dz. U. z 2001r. nr 34, poz. 393, z 2002r. nr 210, poz. 1785) w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Rada Miejska uchwala:
 
§ 1. Ustala się dla pracowników obsługi gminnych szkół i przedszkoli najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 700 złotych (słownie: siedemset złotych).
 
§ 2. Przyjmuje się zaproponowaną przez Kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie i dyrektorów zespołów szkół i przedszkoli wartość jednego punktuw kwocie 4,00 złotych (słownie: cztery złote).
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/34/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2003r. w sprawie wynagrodzenia pracowników obsługi gminnych szkół i przedszkoli.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/184/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 stycznia 2005r.
 
Zgodnie z rozporządzeniem określającym zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy organy stanowiące gmin ustalają wartość minimalnej płacy oraz, w porozumieniu z kierownikami jednostek, wartość 1 punktu, które są podstawą do sporządzenia tabel wynagrodzeń pracowników tych jednostek.
Dotychczas obowiązujące najniższe wynagrodzenie wynoszące 608 zł. i wartość jednego punktu wynosząca 3,34 zł. nie pozwalają na dostosowanie najniższych wynagrodzeń pracowników obsługi do nowego wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od 1 stycznia 2005 r.
Ponadto zastosowanie nowej płacy minimalnej i nowej wartości punktu umożliwi dokonanie niezbędnych zmian w wynagrodzeniach pozostałych pracowników.
W tej sytuacji podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwał Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

 
UCHWAŁA NR XXVIII/183/2005
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2005r.
 
w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 4¹ ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r., Nr 147, poz.1231, ze zmianami) uchwala się:
 
§ 1. Ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-lowych na 2005 rok, w brzmieniu załącznika do uchwały
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/102/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
do Uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 1 ust.1 stanowi, iż „Organ administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowa-nia działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alko- holu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy”.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu (zgodnie z art. 4¹ ust.1 tej ustawy) należy do zadań własnych gmin. Realizacja działań w Mieście i Gminie Pleszew prowadzona jest zgodnie z art. 4¹ ust. 2 w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy i obej-muje następujące zadania:
 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szcze-gólności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć spor-towych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalek-cyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Mając na uwadze powyżej wskazane zadania – przedłożenie Radzie Miejskiej niniejszego projektu uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Uchwała Nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

Uchwała Nr XXVIII/182/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 stycznia 2005r.
 
w sprawie: zatwierdzenia „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2005”.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2005” określony załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Do uchwały Nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.
 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) określa źródła przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ich przeznaczenia oraz stanowi w art. 420, że burmistrz (wójt, prezydent) przedstawia radzie gminy do zatwierdzenia projekt zestawienia przychodów i wydatków na dany rok.
Do wykonania postanowień ustawy podjęcie uchwały niniejszej jest konieczne.

Uchwała Nr XXVIII/181/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

 
 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/181/ 2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 stycznia 2005r.
 
w sprawie: Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami). Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2005-2007 z perspektywą na lata 2008 - 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do uchwały Nr XXVIII/181/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.
 
Obowiązujące od 1 października 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) nakłada na gminę obowiązek opracowania gminnego Programu Ochrony Środowiska. Program dla Miasta i Gminy Pleszew opisuje zagadnienia dotyczące:
 • ochrony wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, właściwa gospodarka wodno-ściekowa),
 • ochrony gleb,
 • racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów kopalin),
 • prowadzenia skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań, oraz
 • gospodarki odpadami.
Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami zostały zawarte w odrębnym opracowaniu pod nazwą Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pleszew, który jest częścią Programu Ochrony Środowiska.
Celem Planu Gospodarki Odpadami jest przedstawienie wytycznych do reorganizacji systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Zawarte w nim rozwiązania organizacyjne oraz logistyczno - techniczne przyczynią się do właściwego, zgodnego z wymogami ochrony środowiska, zagospodarowania powstających odpadów.
Program Ochrony Środowiska uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Pleszewskiego został tym samym spełniony wymóg art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
Pozytywną opinię w zakresie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pleszew wyraził również Zarząd Województwa Wielkopolskiego /art.14 ust. 7 pkt 4 ustawy „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001 roku/.

Uchwała NR XXVIII/180/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

 
 
UCHWAŁA NR XXVIII / 180 / 2005
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 27 stycznia 2005 r.
 
w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 43.411.499 zł
w tym:
 • dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł,
 • dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 w wysokości 46.266.365 zł.
w tym:
 • wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 6.983.502 zł,
 • wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości 2.854.866 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
§ 4
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
 • zaciągania długu do kwoty 5.000.000 zł,
 • spłaty zobowiązań w wysokości 3.111.404 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
 
Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 5.381.073 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
 
§ 6
 
Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w wysokości 1.259.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały oraz plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 7
 
Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 8
 
Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§ 9
 
Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 6.983.502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 10
 
Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 6.983.502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 11
 
Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
 
§ 12
 
Uchwala się plan wydatków na obsługę długu publicznego w wysokości 482.775 zł.
 
§ 13
 
W budżecie tworzy się:
  • rezerwę ogólną w kwocie 235.000 zł,
  • rezerwę celową w kwocie 370.000 zł na odprawy emerytalne oraz urlopy dla poratowania zdrowia dla pracowników oświaty,
  • rezerwę celową w kwocie 25.000 zł na odprawy dla pracowników pomocy społecznej,
  • rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków majątkowych.
§ 14
 
Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 350.000 zł.
 
§ 15
 
Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005 rok w wysokości 90.000 zł.
 
§ 16
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
 • dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 • dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w planie wydatków majątkowych,
 • lokowania wolnych środków w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu,
§ 17
 
Określa się wysokość sumy tj. 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2005.
 
§ 18
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
 
§ 19
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 20
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

Uchwała Nr XXVII/179/2004 Rady Miejskiej w Pleszew z dnia 30 grudnia 2004r.

 
 
UCHWAŁA Nr XXVII/179/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie: wydania opinii dotyczącej wniesienia  aportu rzeczowego do majątku spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie.
Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku, określającej zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych, Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
1.  Opiniuje   się  pozytywnie  wniesienie  aportu  rzeczowego  do  spółki   Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie, w postaci dokumentacji technicznej na następujące zadania inwestycyjne:
-   budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Warneńczyka w Pleszewie,
- budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego - Al. Mickiewicza.
2.  Wartość aportu wynosi   18.006,30 zł.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXVII/179/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004r.
Aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1993 roku (Rep. Nr 5174/93) Miasto i Gmina Pleszew   zawiązała   spóikę   z   ograniczoną   odpowiedzialnością   pn.   "Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie", z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5 w Pleszewie. Udział gminy  w  spółce wynosi   100%.  Udziały  zostały wniesione  aportem rzeczowym i wkładem pieniężnym
Ponieważ wymienione w uchwale zadania inwestycyjne, zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z własnych środków finansowych, dokumentacja winna być przekazana inwestorowi, aby jej wartość zwiększyła wartość całej inwestycji.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVU7105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku określającą zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych, Burmistrz jest upoważniony do dysponowania majątkiem gminy w tym zakresie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej.
Stąd podjęcie powyższej uchwały jest w pełni zasadne.
 

Uchwała Nr XXVII/178 /2004 Rady Miejskiej w Pleszewe z dnia 30 grudnia 2004 r.

 
 
 
UCHWAŁA NR XXVII/178 /2004
Rady Miejskiej w Pleszewe
z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie:  zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
 
§ 1. W załączniku nr 9 do Statutu Miasta i Gminy Pleszew "Wykaz jednostek organizacyjnych gminy" wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt. II 3. skreśla się słowo: " Społecznej",
2) dodaje się pkt. II 3a.  w brzmieniu:
" Środowiskowy Dom Samopomocy".
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
            do uchwały nr XXVII/178/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004r.
 
 
            Zmiany dokonane w organizacji pomocy społecznej polegające na wyłączeniu Środowiskowego Domu Samopomocowego (obecnie: Środowiskowego Domu Samopomocy) spod nadzoru Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmiana nazwy Dziennego Domu Pomocy Społecznej na Dzienny Dom Pomocy wymaga ujawnienia powyższego w Statucie Miasta i Gminy, stąd podjęcie tejże uchwały jest niezbędne.
            Nowe brzmienie załącznika nr 9 do Statutu jest konsekwencją uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 października 1999r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego,
- zmiany uchwały Nr XXII/154/92 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia27 lutego 1992r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
 
 

Uchwała Nr XXVII/177/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.

 
 
Uchwała Nr XXVII/177/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie:             zmiany uchwały  Nr XXII/154/92   Rady   Miejskiej   w   Pleszewie z dnia
27 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr., Nr 142, póz. 1591 ze zmianami), art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, póz. 593 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/154/ Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1992r w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie wprowadza się następujące zmiany:
1) a) użyte w uchwale słowo "Dom Pomocy" zastępuje się słowem "Dom", b) użyte   w   uchwale   słowa   "Dzienny    Dom   Pomocy   Społecznej"
zastępuje się słowami "Dzienny Dom Pomocy" - użyte w odpowiedniej formie gramatycznej;
2)    skreśla się § 7 i § 8;
3)    § 9 otrzymuje brzmienie:
"Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew".
§ 2. Statut Dziennego Domu Pomocy w Pleszewie otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/177/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2004 r.
W związku z przejęciem przez Dzienny Dom Pomocy części zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593) niezbędne jest wprowadzenie zmian w Statucie Dziennego Domu Pomocy dostosowujących go do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany w Statucie uwzględniają wymagania stawiane jednostkom budżetowym, a dotyczące ich gospodarki finansowej -ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 póz. 148 ze zm.) Stąd wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
 

Uchwała Nr XXVII/176/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004r.

 
 
Uchwała Nr XXVII/176/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28.10.1999r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego w Pleszewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami.), art.17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 póz. 593 ze zmianami), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 póz. 535 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego w Pleszewie, wprowadza się następujące zmiany:
1)  użyte w uchwale słowa "Ośrodek" zastępuje się słowem " Dom",
2)    użyte   w uchwale słowa   "Środowiskowy   Dom   Samopomocowy" zastępuje    się   słowami   "Środowiskowy   Dom    Samopomocy" w odpowiedniej formie gramatycznej;
3)    § 4 otrzymuje brzmienie:
"Rozliczenia finansowe Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi się z budżetem Miasta i Gminy Pleszew.",
4)    skreśla się § 5 i 6,
5)    § 7 otrzymuje brzmienie:
"Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew."
§ 2. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do Uchwała Nr XXVII/176/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30   grudnia 2004r.
W związku z przejęciem przez Środowiskowy Dom Samopomocy części zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz.593) niezbędne jest wprowadzenie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy dostosowujących go do obowiązującego stanu prawnego.
Zmiany w Statucie uwzględniają wymagania stawiane jednostkom budżetowym, a dotyczące ich gospodarki finansowej - ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 póz. 148 ze zm.) Stąd wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
Uwaga !!!
Dokumenty skanowane z oryginałow papierowych!!!

Uchwała Nr XXVII/175/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 roku

Dokumenty skanowane
 
 
 
 
Uchwała   Nr  XXVII/175/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2004 roku
w sprawie: uchwalenia  Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie
Na podstawie art. 18 ust. l i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ l Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2 Traci moc Uchwała Nr YI/33/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew
§ 4 Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVD/175/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2004 r.
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 64 póz. 593) oraz wyłączeniem ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pomocy i przejęciem przez w/w podmioty części zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, niezbędne jest wprowadzenie zmian, które dostosują statut MGOPS do obowiązującego stanu prawnego.
Wywołanie powyższej uchwały jest konieczne i uzasadnione

Uchwała Nr XXVII/174/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

UCHWAŁA NR XXVII / 174 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 110 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI / 128 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 245 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 248 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 265 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXII / 142 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 276/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 289 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 295 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXV / 164 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 305 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    § 1 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 49.666.033 zł
w tym:
-   dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 6.072.828 zł,
-   dotacja celowa na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w wysokości 16.843 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.420 zł,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 409.372 zł.,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 74.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2.    § 2 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 47.952.990 zł
w tym:
-    wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.756.365 zł,
-    wydatki na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w kwocie 16.843 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminami) w kwocie 10.420 zł,
-    wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w kwocie 74.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
3.    § 3 otrzymuje brzmienie:
"Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy wynosi 1.713.043 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów."
 
4.    § 4 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
§    zaciągania długu do kwoty 2.295.520 zł,
§    spłaty zobowiązań w wysokości 3.974.744 zł.
§    udzielenia z budżetu pożyczek do kwoty 441.843 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
5.    § 5 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 8.694.293 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
 
 
6.    § 8 otrzymuje brzmienie:
"Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
7.    § 9 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVII/173/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.

 
 
 
 
UCHWAŁA NR XXVII / 173 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
 
§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/173/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
 
Wykaz i plan finansowy
wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2004
 
 
 
Dz.
Rozdz.
§
Nazwa zadania
Kwota w zł
Ostateczny termin realizacji
010
01010
6050
Kanalizacja Kowalewa -III etap (dokumentacja)
26.800
31.03.2005
600
60016
6050
Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew
445.000
30.06.2005
600
60016
6050
Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej
245.000
31.08.2005
600
60016
6050
Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)
177.800
31.08.2005
750
75023
6050
Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie
52.100
31.03.2005
900
90001
6050
Kolektor sanitarny Pleszew ul. Marszewska/Hallera/ Słowackiego/Targowa
15.500
31.03.2005
 
 
 

Uchwała Nr XXVII/172/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r

 
UCHWAŁA NR XXVII / 172 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004 r
 
 
w sprawie:      zmiany Uchwały Nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 2 pkt. 2 i art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Pleszewie w dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej Uchwałą Nr X/106/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 roku, zmienionej Uchwałą Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 grudnia 2002 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/90/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2003 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się następujące terminy wykupu obligacji:
-    Seria A:
rok 2000 -    600.000 PLN
rok 2001 -    600.000 PLN
rok 2004 - 1.800.000 PLN (z tego 600.000 PLN do 15.01.2004)
 
-    Seria B:
rok 2002 -    800.000 PLN
rok 2004 - 1.207.000 PLN (z tego 400.000 PLN do 15.01.2004)
rok 2005 - 2.000.000 PLN
 
-    Seria C:
rok 2006 - 1.000.000 PLN
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
do uchwały Nr XXVII/172/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
W budżecie miasta i gminy Pleszew na rok 2004 zaplanowano wykup obligacji komunalnych w łącznej kwocie 3.000.000 zł (w tym: 1.800.000 zł - serii A, oraz 1.200.000 zł - serii B).
Do połowy grudnia 2004 roku MiG Pleszew wykupiły obligacje w następujących kwotach: seria A - 1.800.000 zł, seria B - 400.000 zł. W dniu 13.12.2004 roku Burmistrz złożył w Banku Zachodnim WBK S.A., który jest Obligatariuszem Emisji, propozycję wcześniejszego wykupu pozostałej kwoty 800.000 zł obligacji serii B (80 szt. po cenie nominalnej 10.000 zł każda), do której był zobligowany uchwałą Nr XVI/90 / 2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2003 roku.
BZ WBK S.A. przyjął ofertę wcześniejszego wykupu obligacji przez MiG Pleszew, pod warunkiem, że cena wykupu 1 szt. obligacji będzie wyższa niż cena nominalna. W uzasadnieniu bank podał, że wyższa cena wykupu wynika z faktu, że oprocentowanie obligacji serii B ustalone w sierpniu br. wynosi 8,323% natomiast aktualna możliwa do uzyskania rentowność bonów skarbowych wynosi 6,37%.
W związku z tym bank, w celu przynajmniej częściowego zrekompensowania różnicy pomiędzy wysokością oprocentowania obligacji i aktualną wysokością oprocentowania bonów skarbowych, ustalił cenę wykupu 1 szt. obligacji na kwotę 10.087,50 zł. Przy wykupie 80 szt. obligacji daje to łączną kwotę 807.000 zł.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
 

Uchwała Nr XXVII/171/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.

 
 
UCHWAŁA NR XXVII / 171 / 2004
RADY MIEJSKIEJ  w PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Pleszewskiego
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się pomoc finansową w postaci darowizny od Powiatu Pleszewskiego w wysokości 20.000 zł z na współfinansowanie inwestycji pn. "Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
 
do Uchwały Nr XXVII/171/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
 
 
Miasto i Gmina Pleszew jest wykonawcą inwestycji pn.: "Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie".
Inwestycja ta polega na modernizacji wjazdu oraz częściowym utwardzeniu działek nr: 738/4, 744/14, 3597 przy ul. Bogusza 6 w Pleszewie.
Powiat pleszewski na podstawie Uchwały Nr XXIV / 170 / 04 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2004 roku udzielił pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew z przeznaczeniem na w/w inwestycję.
 
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
 
 

Uchwała NR XXVI/170/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2004 r.

 
 
 
 
UCHWAŁA Nr XXVI/170/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 16 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości na rok 2005
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 ze zmianami ) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. ( M.P. Nr 46,  poz.794 ) w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
 
1) od gruntów:
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1m2 powierzchni,
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 zł od 1 ha powierzchni,
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1m2 powierzchni;
       
      2) od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych - 0,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  16,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
       
      3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7
          ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/79/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r.
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
 
do uchwały Nr XXVI / 170 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2004 r.
 
 
 
Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych gminy.
 
Minister Finansów w M.P. Nr 46, poz.794 podał górne granice stawek kwotowych           w podatkach i opłatach lokalnych. W porównaniu z górnymi granicami stawek kwotowych na rok 2004 jest to wzrost w przedziale od 3,2 % do 4,8 %.
 
Proponuje się uchwalić wszystkie stawki w podatku od nieruchomości na poziomie obowiązującym w roku 2004.
 
 
 
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
 

Uchwała NR XXV/169/2004 Rady Mijeskiej Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r.

 
 
 
 UCHWAŁA NR  XXV / 169 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych
                   Południowej  Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1. Postanawia się o przystąpieniu Miasta i Gminy Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej przez Miasto i Gminę Pleszew 50 (pięćdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, w łącznej kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do Uchwały Nr XXV / 169 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
Celem działania Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z o.o. jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z Regionu Południowej Wielkopolski poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego   w drodze udzielania poręczeń zaciąganych przez małe i średnie przedsiębiorstwa kredytów i pożyczek.
Na kapitał zakładowy Spółki składają się równe i niepodzielne udziały               o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Fundusz został założony 11 października 2004 roku.
Pierwszymi udziałowcami Funduszu są: Pleszewska Izba Gospodarcza            w Pleszewie (20 udziałów), Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu (20 udziałów) oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski (20 udziałów).
W dniu 26 października 2004 roku Rada Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Funduszu i objęciu przez Powiat Pleszewski w nim 50 udziałów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004r.

 
 
UCHWAŁA Nr XXV/168/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2004r.
 
w sprawie: przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.
 
Ustawa o samorządzie gminnym określa wyłączne właściwości rady gminy, do których należy m.in. uchwalanie programów gospodarczych (art. 18 ust. 2 pkt 6), w kształcie i o treści przez nią przyjętej.
Program Rewitalizacji Miasta Pleszewa jest kompleksowym programem działań mającym na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego oraz przywrócenie ładu przestrzennego obszarów wyznaczonych do rewitalizacji wraz z kilkuletnimi planami finansowymi.
Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – „Rozwój regionalny”, Działanie 3.3. – „Zdegradowane obszary miejskie, po – przemysłowe i po – wojskowe”, poddziałanie 3.3.1. – „Rewitalizacja obszarów miejskich”. Celem tego działania jest rewitalizacja i odnowa zdegradowanych obszarów miast poprzez m.in.: tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, zagospodarowanie pustych przestrzeni w mieście, renowację budynków, poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego i pieszego, przebudowę i/lub remonty infrastruktury publicznej czy tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości.
Beneficjentami środków pomocowych w ramach tego działania mogą być m.in.: gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, podmioty wybrane w drodze przetargu wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, fundacje i agencje, których założycielami są jednostki samorządy terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia tych jednostek, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe, jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, straż miejska, straż pożarna).

Uchwała Nr XXV/167/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004r.

 
  
 
UCHWAŁA Nr XXV/167/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2004r.
 
 
 
w sprawie: przystąpienia do opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
 
 
§ 1
 1. Przystępuje się do opracowania projektów Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
 2. Opracowane założenia projektów Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Pleszewie.
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
do uchwały  Nr XXV/167/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie przystąpienia do opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.
 
Programy Odnowy Wsi leżących w granicach administracyjnych Gminy Pleszew mają na celu możliwości skorzystania ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, a zwłaszcza z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich". W chwili ukazania się Uzupełnienia do SPO do zadań, które można sfinansować z  tego źródła należą: przygotowanie z inicjatywy mieszkańców wsi programu odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego (przeprowadzenia prac studialnych, inwentaryzacji zasobów, ekspertyz, spotkań mieszkańców wsi); przygotowanie opisu realizacji programu wraz z określeniem kosztów poszczególnych zaplanowanych przedsięwzięć, kosztorysami dla przedsięwzięć budowlanych i harmonogramem realizacji; prace projektantów, architektów, konserwatorów zabytków oraz doradztwa związanego z przygotowaniem programu odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego; remonty, budowy lub adaptacje oraz wyposażenia obiektów komunalnych pełniących funkcje kulturalne (świetlice, domy kultury); remonty, budowy, urządzenia placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych służących do użytku publicznego; projekty związane z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; kształtowanie centrów wsi poprzez remont lub budowę placów, parkingów, itp.; urządzania terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku; remonty lub budowy elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej; zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w obrębie miejscowości; remonty obiektów zabytkowych użytkowanych na cele publiczne oraz miejscowych pomników historycznych; zakupy i remonty nie użytkowanych obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne; wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych, jeżeli niemożliwy jest ich remont i dalsze użytkowanie oraz nadzór architektów, konserwatorów zabytków (przy remoncie obiektów zabytkowych) i inżynierów nad realizowanymi w ramach programu pracami inwestycyjnymi i konserwatorskimi.
POW nie powinno jednak ograniczać się do ww. zadań. Należy zapisać wszystkie niezbędne działania mające na celu poprawę warunków życia na wsi, we wszystkich obszarach działania. Dokument ten nie będzie miał charakteru zamkniętego, może być on weryfikowany w przyszłości.
Przy tworzeniu POW kluczową rolę mają odegrać społeczności wiejskie, znające specyfikę swojej wsi oraz największe problemy. Wielokrotnie już mieszkańcy, rady sołeckie, organizacje oraz organy samorządu gminnego zgłaszały swoje propozycje zadań do realizowania w danej wsi. Przykładem mogą być prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew, Planem Rozwoju Lokalnego, a przede wszystkim Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
 
 
 

Uchwala NR XXV/166/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r.

 
UCHWAŁA NR XXV / 166 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (  Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591  ze  zmianami ) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy    z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym  ( Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny  skupu żyta  za okres trzech  pierwszych kwartałów 2004 ( M.P. Nr 43, poz. 765) Rada Miejska  w Pleszewie uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. ( M.P. Nr 43, poz.765 ) z kwoty  37,67 zł za 1 q do kwoty 33,00 zł za 1 q.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/81/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2004 rok.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązująca od 01.01.2005 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
           
 
 
 
do uchwały nr XXV / 166 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. ( M.P. Nr 43, poz. 765) średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 r. wynosi 37,67 zł za 1 q.
Proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta z kwoty 37,67 zł za 1q do kwoty 33,00 zł za 1 q, czyli do kwoty obowiązującej dla potrzeb wymiaru podatku rolnego w roku 2004.
 
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Uchwała NR XXV/165/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r.

                  
 
UCHWAŁA NR XXV / 165 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004 r., Nr 46, poz. 794), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M.P. z 2004 r., Nr 43, poz.753) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
 
1)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                    510,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    575,00 zł;
 
b)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu
- do 1997 r. włącznie                                                    585,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    630,00 zł;
 
2)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                    835,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    965,00 zł;
 
b) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                    1 015,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    1 050,00 zł;
 
3)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż  12 t, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                    1 120,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    1 220,00 zł;
b) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t., niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                    1 170,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    1 260,00 zł;
 
4) od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, stawki  podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
5)
a) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                       965,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    1 220,00 zł;
 
b) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                       990,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    1 320,00 zł;
 
c)    od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, wyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                    1 105,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    1 325,00 zł;
 
d)    od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, niewyposażonego w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                     1 220,00 zł;
- od 1998 r.                                                                      1 470,00 zł;
 
6)    od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
7)
a) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do 10 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:
- do 1997 r. włącznie                                                    225,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    305,00 zł;
 
b) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej  10 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:
- do 1997 r. włącznie                                                    510,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    610,00 zł;
 
 
8)    od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
9)
a) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc, wyposażonych w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                    510,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    810,00 zł;
 
b) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc, niewyposażonych w katalizator spalin ani w instalację gazową, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1997 r. włącznie                                                    610,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    965,00 zł;
 
c)    od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
- do 1998 r. włącznie                                                    1 425,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    1 625,00 zł;
 
d)    od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30, niewyposażonych w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji pojazdu:
 
- do 1997 r. włącznie                                                    1 525,00 zł;
- od 1998 r.                                                                    1 780,00 zł;
 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Z dniem 31 grudnia  2004 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XV/80/2003 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Załącznik Nr 1
                                                                                                          do Uchwały Nr XXV / 165 / 2004
                                                                                                          Rady Miejskiej w Pleszewie.
z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
 
 
 
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały
 
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy  zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
dwie osie
12
13
1 120,00
1 170,00
13
14
1 335,00
1 390,00
14
15
1 550,00
1 600,00
15
 
1 760,00
1 815,00
trzy  osie
12
17
1 710,00
1 760,00
17
19
1 815,00
1 870,00
19
21
1 930,00
1 980,00
21
23
2 030,00
2 080,00
23
25
2 135,00
2 185,00
25
 
2 235,00
2 285,00
cztery i więcej
12
25
2 135,00
2 185,00
25
27
2 185,00
2 235,00
27
29
2 235,00
2 285,00
29
31
2 295,00
2 452,80
31
 
2 350,00
2 452,80
                                                                                                          Załącznik Nr 2
                                                                                                          do Uchwały Nr XXV / 165 / 2004
                                                                                                          Rady Miejskiej w Pleszewie.
z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
 
 
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały
 
 
Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
dwie osie
12
18
1 335,00
1 385,00
18
25
1 440,00
1 495,00
25
31
1550,00
1 600,00
31
 
1 860,00
1 937,76
trzy osie
12
40
1 600,00
1 860,00
40
 
1 930,00
2 548,65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   &

Uchwała Nr XXV/163/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004r

Uwaga. Pełny tekst uchały opracowno w formacie pdf
 
 
 
UCHWAŁA NR XXV/163/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2004r.
 
w sprawie:    opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
 
§1. Ustala się odpłatność za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w zakresie przekraczającym podstawy programowe w zakresie wychowania przedszkolnego, z wyłączeniem zajęć religii, w wysokościach       określonych w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.
 
 
 
O d p ł a t n o ś ć m i e s i ę c z n a
za świadczenia udzielane przez przedszkola
 
1.    Pobyt dziecka w przedszkolu w godz. od 800 do 1300 obejmuje nieodpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstaw programowych.
2.    Ustala się opłatę stałą za świadczenia udzielane przez przedszkole, która obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań przekraczających zakres zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, określonych w § 1 ust. 1,
b) wydatki związane z przygotowaniem posiłków,
c) częściowe pokrycie wydatków, związanych z eksploatacją urządzeń i budynku przedszkola.
3.    Wysokość dziennej stawki żywieniowej obliczonej na podstawie kalkulacji kosztów, proponowanej przez dyrektorów przedszkoli, zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy i jest ona doliczana do opłaty stałej określonej w pkt. 5 i 6.
4.    Wysokość opłaty określonej w pkt. 3, 5, 6 podlegać będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych ogłoszonych prezesa GUS.
5.    Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców pobiera następującą opłatę stałą, gdy:
 - z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.. Podstawą naliczenia opłaty jest przedłożenie zaświadczenia o otrzymywanym zasiłku. Aby można było uwzględnić ulgę należy do 7-go dnia miesiąca przedłożyć decyzję o prawie do zasiłku rodzinnego dyrektorowi przedszkola.
Wyszczególnienie
Opłata stała za 1 dziecko
Opłata stała za 2 dziecko
Opłata stała za 3 i kolejne dziecko
w przypadku dziecka korzystającego z 3 posiłków
60,00 zł
55,00 zł
3 dziecko i kolejne
zwolnione
z opłaty
w przypadku dziecka
korzystającego z 2 posiłków
( w tym obiad)
45,00 zł
40,00 zł
w przypadku dziecka
korzystającego z 1 posiłku (obiad)
30,00 zł
25,00 zł
 
 
6.    Opłaty stałe za dziecko, których rodzice nie przedłożą decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego wynoszą:
 
Wyszczególnienie
Opłata stała za 1 dziecko
Opłata stała za 2 dziecko
Opłata stała za 3 i kolejne dziecko
w przypadku dziecka korzystającego z 3 posiłków
80,00 zł
60,00 zł
3 dziecko
 i kolejne zwolnione z opłaty
w przypadku dziecka
korzystającego z 2 posiłków
( w tym obiad)
60,00 zł
45,00 zł
w przypadku dziecka
korzystającego z 1 posiłku (obiad)
40,00 zł
35,00 zł
 
7.    W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z tej samej rodziny obniżenie opłaty przysługuje drugiemu dziecku bez względu na wysokość dochodu. Za dzieci następne opłat nie pobiera się.
8. Opłata za przygotowanie napojów w przedszkolach pięciogodzinnych bez wyżywienia,
 poza sześciolatkami, wynosi 15,00 zł.
9.    Rodzice (opiekunowie prawni) sześciolatka pozostającego w przedszkolu dłużej niż 5 godzin wnoszą opłatę stałą w wysokości 25,00 zł. od dziecka.
10.    Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci określają czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych posiłków w umowie o świadczeniu usługi przez przedszkole, którą zawiera dyrektor przedszkola w imieniu organu prowadzącego.
11.    Zwrot kosztów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu następuje w przypadku nieobecności dziecka przez trzy kolejne dni za wcześniejszym powiadomieniem przez opiekunów. Zwrot kosztów obejmuje tylko stawkę żywieniową. Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z płaceniem 100% za wyżywienie bez możliwości odpisu. Zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
12.    Opłata stała jest pobierana w wysokości 50% opłaty w przypadku nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez cały miesiąc kalendarzowy.
13.    W przypadkach, które nie mieszczą się w ustaleniach decyzję o obniżeniu opłaty proponuje dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Radą Rodziców, a zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
 
do uchwały nr XXV/163/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004r.
 
Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996r. ze zmianami) nakłada na Miasto i Gminę obowiązek bezpłatnego realizowania podstaw programowych dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. Zgodnie z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze. zmianami.) opłatę za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala Rada Miejska.
          Przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Pleszew zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeprowadzają rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
Dzieci w wieku 6 lat otrzymują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, jest zadaniem własnym gminy. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy.
Rodzice (opiekunowie) korzystający z usług przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawy programowe powinni je opłacić w proporcjonalnej wysokości do ponoszonych przez organ samorządowy kosztów.
Proponowane zasady ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkola, odpowiadają
zakresowi świadczonej przez te placówki usługi ponad podstawy programowe. Jako działania
 osłonowe dla rodzin wielodzietnych, posiadających dzieci specjalnej troski oraz o niskich dochodach na jednego członka rodziny przewiduje się obniżkę lub zwolnienie całkowite z opłat z wyłączeniem stawki żywieniowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek złożony do dyrektora placówki przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka może nastąpić zwolnienie lub obniżenie opłaty stałej. Decyzję o zwolnieniu lub obniżeniu opłaty podejmuje dyrektor placówki. Działania te dałyby możliwość korzystania z usług przedszkolnych dzieciom, które ze względu na niskie dochody rodziców nie miałyby takiej szansy.
Opłaty stałe były podniesione ostatni raz w roku 2001.
 
 
" Decyzję o zwolnieniu lub obniżeniu opłaty podejmuje dyrektor placówki.." - może zaistnieć sytuacja, że rodzic nie przedstawi stosownego zaświadczenia mimo że pobiera zasiłek. Wtedy dyrektor informuje zainteresowanego, że musi wnieść opłatę wyższą.
     "Jako działania osłonowe dla rodzin wielodzietnych, posiadających dzieci specjalnej troski, oraz o niskich dochodach na jednego członka rodziny przewiduje się obniżkę lub zwolnienie całkowite z opłat z wyłączeniem… "
     - Podstawa prawna: Ustawa z 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004r. Nr 35, poz. 305)
ˇ    Rozdział 1, art. 2 "Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne."
Wpis o dzieciach specjalnej troski wskazuje, że do przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew można przyjmować dzieci legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 
Comiesięczny zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód na osobę nie przekracza netto 504,00 zł lub 583,00 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Zasiłek: I i II dziecko = 43,00 zł
             III dziecko = 53,00 zł
             IV i kolejne = 66,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 144,00 zł bez względu na dochód w rodzinie, a w momencie, gdy dochód w tej rodzinie nie przekracza 583,00 zł to przysługuje dodatek na edukację i rehabilitacje, który wynosi na dziecko do ukończenia 5 lat - 50,00 zł miesięcznie.

Uchwała NR XXV/164/ 2004 Rady Miejskie w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r.

 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR XXV / 164 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 110 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI / 128 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 245 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 248 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 265 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXII / 142 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 276/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 289 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 295 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1.    § 1 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 49.469.704 zł
w tym:
-   dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 6.072.828 zł,
-   dotacja celowa na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w wysokości 16.843 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 409.372 zł.,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 74.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2.    § 2 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 48.113.661 zł
w tym:
-    wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.756.365 zł,
-    wydatki na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w kwocie 16.843 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminami) w kwocie 10.000 zł,
-    wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w kwocie 74.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
3.    § 3 otrzymuje brzmienie:
"Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy wynosi 1.356.043 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów."
 
4.    § 4 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
§    zaciągania długu do kwoty 2.645.520 zł,
§    spłaty zobowiązań w wysokości 3.967.744 zł.
§    udzielenia z budżetu pożyczek do kwoty 441.843 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
5.    § 5 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 8.826.462 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
6.    § 6 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.277.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
7.    § 7 otrzymuje brzmienie:
"Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 
8.    § 9 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXV/162/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r.

 
 
Uchwała nr XXV/162/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 9 grudnia 2004 r.
 
w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
do Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2004 r. nr XXV/162/2004
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek wykonywania zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
Obowiązkiem organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wynikającym z art. 5 ust. 3 w/w ustawy jest uchwalenie rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Zaproponowany Program został przygotowany przez zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. W opracowywaniu Programu starano się korzystać ze wskazówek zawartych w czasopismach samorządowych, a także podpierać się rozwiązaniami przyjętymi w innych jednostkach. Projekt Programu został także przedstawiony przedstawicielom organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Uchwała NR XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r.

pobierz dokument w formacie pdf

 

UCHWAŁA NR XXIV/161/2004

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 4 listopada 2004 r.
 
w sprawie: opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 19 pkt.1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta i gminy Pleszew.
 
§ 2
 1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 wynosi:
  1. za wyrys formatu A4 i wypis obejmujący 1-2 stron ustaleń tekstowych dla terenu objętego wyrysem – 25,- zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100 zł), w przypadku wypisu powyżej 2 stron – 35,- zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100 zł);
  2. za wyrys formatu A3 i wypis obejmujący 1-2 stron ustaleń tekstowych dla terenu objętego wyrysem – 35,- zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100 zł), w przypadku wypisu powyżej 2 stron 45,- zł (słownie: czterdzieści pięć zł 00/100 zł).
 2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu wydania wypisu lub wyrysu.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała nr XII/118/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 października 1999r. w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do uchwały Nr XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r.
 
Zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną, w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania.
Proponowana w uchwale wysokość opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego określona w uchwale wynika z kalkulacji poniesionych kosztów związanych z ich wykonaniem.
Ustalenie wysokości opłaty zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) należy do rady gminy.
Dotychczasowa Uchwała z roku 1999 ustala opłaty, których wysokość nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od tego czasu wzrosły ceny materiałów niezbędnych do przygotowania w/w dokumentów.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba ustalenia nowych cen za wypisy i wyrysy.

Uchwała NR XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 04 listopada 2004r.

  
 
UCHWAŁA NR XXIV/160/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 04 listopada 2004r.
 
w sprawie: ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami), a także art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się wzór informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Ustala się wzór deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Ustala się wzór informacji IR-1 w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Ustala się wzór deklaracji DR-1 na podatek rolny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
 
Ustala się wzór informacji IL-1 w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
 
Ustala się wzór deklaracji DL-1 na podatek leśny stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 8
 
Z dniem 31 grudnia 2004 roku traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr III / 15 / 2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 roku.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej z dnia 04-listopada2004 w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatklowych.
Zmiany wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2005 roku więc zasadne jest i celowe dokonanie zmian we wzorach informacji oraz deklaracji podatkowych celem dostosowania ich do obowiązujących przepisów.
Jedynym kompetentnym organem w tej kwestii jest Rada Gminy jako organ stanowiący przepisy gminne. Skoro więc informacje i deklaracje mają być prawem powszechnie obowiązującym na terenie gminy – rada gminy podejmuje w tej sprawie uchwałę.

Uchwała Nr XXIV/159/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 04 listopada 2004

Dokumenty opracowane w formacie pdf

Uchwała NR XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r.

 
UCHWAŁA NR XXIV/158/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 4 listopada 2004 r.
 
w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1.
 1. W celu aktywizowania do podejmowania lub rozszerzania działalności gospodarczej pleszewskich przedsiębiorców, przyspieszania rozwoju gospodarczego miasta i gminy Pleszew, wspierania tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta i gminy Pleszew, pobudzania zewnętrznych i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Pleszew wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, zwane dalej „zwolnieniami od podatku od nieruchomości”.
 2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców .
§ 2.
Jeżeli w niniejszej uchwale jest mowa o:
 1. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, w tym nie posiadającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,
 2. dodatkowym miejscu pracy – należy przez to rozumieć miejsce ( stanowisko ) pracy, na którym zatrudniona została przez przedsiębiorcę osoba na podstawie umowy o pracę ;
 1. utworzeniu dodatkowego miejsca pracy – należy przez to rozumieć zawarcie umowy o pracę z osobą zatrudnioną na dodatkowym miejscu pracy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy,
 2. działalności gastronomicznej - należy przez to rozumieć prowadzenie restauracji, kawiarni, pubu, punktu gastronomicznego,
 3. działalności turystycznej – należy przez to rozumieć prowadzenie punktu informacyjnego, biura podróży, obiektu hotelarskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 ze zmianami).
§ 3.
 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 7i § 8, części budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będących przedmiotem własności albo pozostających w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, którzy utworzą, co najmniej 2 dodatkowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy Pleszew.
 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, należnego za dany rok podatkowy.
 3. Powierzchnia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, objęta zwolnieniem oraz okres zwolnienia jest uzależniony od ilości utworzonych dodatkowych miejsc pracy i wynosi :
Poz.
Utworzone
dodatkowe miejsca pracy
Okres zwolnienia
Powierzchnia nieruchomości objęta zwolnieniem na jedno dodatkowo utworzone miejsce pracy
a)
co najmniej 2
1 rok
25 m² nieruchomości
b)
od 3 do 5
2 lata
27 m² nieruchomości
c)
od 6 do 10
3 lata
32 m² nieruchomości
d)
od 11 do 20
4 lata
40 m² nieruchomości
e)
od 21 do 50
5 lat
50 m² nieruchomości
f)
powyżej 50
10 lat
74 m² nieruchomości
 1. W celu wykazania prawa do zwolnienia podatnik winien przedstawić w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie informację o ilości zatrudnionych osób wraz z kserokopiami umów o pracę, oświadczenie o zmianach stanu zatrudnienia w okresie dwunastu miesięcy przed dniem nabycia prawa do zwolnienia oraz oświadczenie czy w związku z zatrudnieniem pracownika korzysta z uprawnień przewidzianych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 2. Informację składa się według wzoru określonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.
§ 4.
 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 na okres jednego roku podatkowego budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, położone na obszarze miasta i gminy Pleszew, w których to budynkach odnowione zostały w całości elewacje frontowe.
 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje nie częściej niż raz na 10 lat. Zwolnieniem mogą być objęte części budynków 25 letnich i starszych. Przyjmuje się, że okres ten liczy się od dnia oddania budynku do użytku do dnia złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia.
 3. W celu udokumentowania dokonania renowacji, o której mowa w ust. 1 podatnik jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie informacji zawierającej : oświadczenie podatnika o dokonaniu renowacji z oznaczeniem nieruchomości w której renowacji tej dokonano oraz kserokopie faktur i rachunków potwierdzających dokonanie renowacji.
 4. Informację składa się według wzoru określonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.
§ 5.
 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 7 i §8, nieruchomości będące przedmiotem własności albo pozostające w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, przedsiębiorców podejmujących w roku podatkowym działalność gastronomiczną lub turystyczną na terenie określonym w załączniku do Uchwały, którzy utworzą co najmniej 2 dodatkowe miejsca pracy.
 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres 1roku.
§ 6.
 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości wykorzystywane na prowadzenie działalności określonej ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami),oraz ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami)
 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości wykorzystywane na działalność określoną w art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami).
§ 7.
 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie stosuje się do nieruchomości zabudowanych stacjami paliw oraz obiektami handlowymi o powierzchni powyżej 200 m2 .
 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych oraz innymi sposobami aktywizacji tych osób w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) także w przypadku korzystania przez pracodawcę z uprawnień przysługujących w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku Nr 123, poz. 776 ze zmianami).
 3. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują od nieruchomości będących przedmiotem własności albo pozostających w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, których podmioty powstały w wyniku przekształcenia, reorganizacji, likwidacji i upadłości chyba, że przedsiębiorcy zwiększają zatrudnienie w stosunku do okresu sprzed przekształcenia, reorganizacji, likwidacji lub upadłości.
 4. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują, jeżeli u przedsiębiorcy w okresie dwunastu miesięcy przed dniem, w którym nabyłby on prawo do zwolnienia, nastąpił spadek zatrudnienia poniżej stanu zatrudnienia sprzed tego okresu.
§ 8.
 1. Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć równowartości 100.000 euro.
 2. Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców działających w sektorach :
 • transportu oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wyminionych w załączniku I do Trakatatu ustanawiąjącego Wspólnotę Europejską ;
 • działalności związanej z eksportem jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 • pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej.
§ 9.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje po złożeniu przez podatnika informacji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po utworzeniu dodatkowego miejsca pracy a w przypadku zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 4, poczynając od początku roku podatkowego, w którym zakończono renowację elewacji budynku.
§ 10.
 1. Podatnik podatku od nieruchomości zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy informacji o zmianach stanu własności lub posiadania samoistnego nieruchomości objętych zwolnieniami od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3, §4 i § 5 , o zmianach sposobu ich wykorzystania oraz o ilości osób zatrudnionych , w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian. Obowiązek ten dotyczy okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości .
 2. Podatnik traci prawo do zwolnień od podatku od nieruchomości w przypadku:
  1. likwidacji dodatkowego miejsca pracy w okresie korzystania z zwolnienia w podatku od nieruchomości,
  2. wystąpienia zaległości w płaceniu podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
  3. postawienia w stan likwidacji,
  4. ogłoszenia upadłości,
  5. nie przekazania w terminie informacji, o których mowa w ust. 1.
 1. Jeżeli w ciągu roku podatnik utracił prawo do zwolnień od podatku od nieruchomości określonych w § 3, § 4 i § 5 to w roku tym stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami).
 2. W przypadku utraty prawa do zwolnień od podatku od nieruchomości , podatnik jest zobowiązany do wpłaty nie uiszczonego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z przepisem art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zmianami).
§ 11.
 1. Podatnik podatku od nieruchomości, korzystający ze zwolnień od podatku od nieruchomości, jest zobowiązany do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy pisemnej informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w terminie 20 dni od zakończenia I, II i III kwartału i w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego.
 2. Wzór informacji określi Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
§ 12.
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przedkładania Radzie Miejskiej w Pleszewie szczegółowego sprawozdania ze zwolnień od podatku od nieruchomości przy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za każdy rok.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 14.
Traci moc Uchwała Nr XXXVII / 293 / 2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
do Uchwały Nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
Podstawą prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zmianami), z którego wynika, że rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia niż przewidziane w ustawie.
Uchwała zawiera postanowienia, zgodnie z którymi zwolnienia stanowią program pomocy dla przedsiębiorców de minimis w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Stosownie do tego zapisu projekt przedmiotowej Uchwały został zgłoszony do Prezesa UOKiK (jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru doręczenie nastąpiło w dniu 24 września 2004 roku). Prezes UOKiK nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego projektu.
Należy stwierdzić, że władze samorządowe w Polsce mając na uwadze budowanie rynku pracy – tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym częściowe likwidowanie bezrobocia – podejmują uchwały wprowadzające zwolnienia podatkowe podobne do ujętych w powyższej uchwale. Ponadto niniejsza uchwała jest zgodna z przyjętą w dniu 18 stycznia 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie Strategią rozwoju miasta i gminy Pleszew. W szczególności dotyczy celu strategicznego nr 3 a mianowicie: „Stymulowanie rozwoju gospodarki poprzez tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów oraz lokalnej przedsiębiorczości”.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości mogą przynosić w początkowym okresie obniżenie wpływów do budżetu gminy z tytułu tego podatku, natomiast w perspektywie kilku lat nastąpi wzrost podatków związanych z wybudowaniem nowych obiektów.
Uchwała jest adresowana do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie miasta i gminy Pleszew.
Wejście w życie uchwały powinno zaktywizować działalność gospodarczą przedsiębiorców, przyspieszyć rozwój gospodarczy miasta i gminy Pleszew, czego wymiernym skutkiem będą nowo utworzone miejsca pracy dla mieszkańców miasta i gminy Pleszew.
Ponadto w uchwale znalazły się zapisy mające pobudzić zewnętrznych oraz lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Pleszew.
Przy opracowaniu niniejszej uchwały korzystano z doświadczeń innych miast w Polsce.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne

Uchwała Nr XXII/157/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004 r.

 
UCHWAŁA NR XXII/157/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 września 2004 r.
 
w sprawie:     określenia wysokości zobowiązań, zaciąganych przez Burmistrza, w zakresie podejmowania inwestycji, których wartość przekracza granice ustalone w budżecie na 2004 rok.
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Określa się wysokości zobowiązań, zaciąganych przez Burmistrza, w zakresie podejmowania inwestycji, których wartość przekracza granice ustalone w budżecie na 2004 rok, w następujących wysokościach:
a)    Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew - zobowiązanie do wysokości 305.000 zł.
b)    Kanalizacja i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie - zobowiązanie do wysokości 105.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata zobowiązań, określonych w § 1, nastąpi w roku 2005 ze środków własnych miasta i gminy Pleszew.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do Uchwały Nr XXII / 157 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004 r.
 
 
 
Zadania inwestycyjne pn.: "Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew" oraz "Kanalizacja i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie planuje się wykonać w latach 2004 - 2005.
W roku 2004 zostaną rozstrzygnięte przetargi na w/w inwestycje a następnie podpisane umowy. Z kosztorysów inwestorskich wynika, że wartość obu inwestycji przekroczy granice przewidziane na te zadania w budżecie miasta i gminy Pleszew na 2004 rok.
Powyższa uchwała daje Burmistrzowi upoważnienie do podpisania umowy na wykonanie całości zadania i zaciągnięcia zobowiązania, które zostanie uregulowane w roku 2005.
 

Uchwała Nr XXII/156/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004

 
UCHWAŁA Nr XXII/156/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 września  2004 r.
 
 
 w sprawie: wydania opinii dotyczącej wniesienia  aportu rzeczowego do majątku spółki  pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku, określającej zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych, Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.    Opiniuje się pozytywnie wniesienie aportu rzeczowego do majątku spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, w postaci urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni gazowej, zamontowanych w wyniku modernizacji kotłowni węglowej, na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie, przy  ul. Fabrycznej 5.
2.    Wartość aportu zgodnie z zestawieniem kosztów poniesionych na w/w modernizację wynosi 427.000,00 .
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
            Aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1993 roku (Rep. Nr 5174/93) Miasto i Gmina Pleszew zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. "Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie", z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5 w Pleszewie.
Udział gminy w spółce wynosi 100%. Udziały zostały wniesione aportem rzeczowym            i wkładem pieniężnym. W skład aportu rzeczowego wchodziły między innymi budynki stanowiące bazę spółki przy ul. Fabrycznej, a wśród nich budynek kotłowni węglowej.
 W ramach prowadzonej przez Miasto i Gminę Pleszew inwestycji gazyfikacji, jednym z zadań była modernizacja kotłowni węglowych na terenie miasta Pleszewa, w celu likwidacji niskich emisji. W/w  zadaniem objęta została również kotłownia na terenie bazy przy Fabrycznej. W wyniku prowadzonych prac zmodernizowano pomieszczenie kotłowni, zamontowano dwa kotły gazowe o mocy 500 KW każdy, wraz z niezbędną instalacją technologiczną oraz wykonano przyłącze gazowe ze stacją redukcyjno - pomiarową.
            Ponieważ modernizacją został objęty budynek stanowiący już majątek spółki, celowym jest, aby nowo zamontowane urządzenia w nim, zostały również przekazane spółce.
Zgodnie z  Uchwałą Nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku określającą zasady wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych , Burmistrz jest upoważniony do dysponowania majątkiem gminy w tym zakresie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej.
Stąd  podjęcie powyższej uchwały  jest w pełni zasadne.

Uchwała Nr XXII/155/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004r.

Dokument został przygotowany wyłącznie w formacie pdf.
 

Uchwała Nr XXII/154/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004r.

 
 
Uchwała Nr  XXII/154/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 września 2004r.
 
 
w sprawie:       Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.
  
 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
 
§ 1
 
Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
do uchwały Nr XXII/ 154/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia  30 września 2004r.
 
 
 
W myśl art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków( Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zmianami) przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 Przedłożony w załączeniu do projektu uchwały Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew został opracowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zgodnie z zasadami określonymi w  ww. ustawie.
 Plan ten wraz z kalkulacją cen i stawek opłat dołącza się każdorazowo do wniosku o zatwierdzenie taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 

Uchwała Nr XXII/153/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004r.

Uchwała Nr XXII/153/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 września 2004
 
  
w sprawie:  odwołania Komisji Integracji i Współpracy Europejskiej oraz zmiany niektórych uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 9 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Pleszew Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Odwołuje się doraźną Komisję Integracji i Współpracy Europejskiej w składzie:
Marcin Sitnicki - przewodniczący
Kazimierz Jakóbczk - członek
 
§ 2
 
W uchwale nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 listopada 2002r w sprawie zmiany uchwały nr III/13/98 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 1998 w sprawie przedmiotu działania komisji Rady Miejskiej w § 1 pkt 2 skreśla się.
 
 
§ 3
 
W załączniku nr 1 do uchwały nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie słowa: "Komisja Integracji Europejskiej Przewodniczący Mariusz Sitnicki członkowie Stanisław Cierniak Kazimierz Jakóbczak" skreśla się.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XXII/152/04 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004r.

 
UCHWAŁA NR XXII/152/2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 września 2004 r.
 
 
 w sprawie:     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych obszarów miasta i gminy Pleszew.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.    Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów pod zalesienie, objętych w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew".
2.    Granice obszarów objętych projektem planu zostały przedstawione na załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Do uchwały Nr XXII/152/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 września 2004r.
  
Z dniem 1 stycznia 2004 r. miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) przestał obowiązywać.
W związku z tym dla obszarów położonych na terenie gminy Pleszew przewidzianych pod zalesienie nie ma planu .
 
Przeznaczenie terenów pod zalesienie pozwoli na powiększenie obszarów leśnych (a tym samym zwiększenie wskaźnika zalesienia gminy) oraz stworzenie systemu korytarzy w celu powiązania ze sobą obszarów aktywnych przyrodniczo. Zalesienia wzbogacające perspektywiczne zasoby i walory środowiska mogłyby wzmocnić pierścień terenów aktywnych przyrodniczo i atrakcyjnych krajobrazowo, a także stanowić bazę dla turystyki i rekreacji lokalnej. Tereny wyznaczone na powyższe cele stanowią grunty o najniższej przydatności dla rolnictwa oraz nieużytki.
 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew (uchwalonym w 1999 r.) tereny będące przedmiotem opracowania, objęte niniejszą uchwałą, określone są jako rejony lokalizacji funkcji związanych z gospodarką leśną.
 
 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
 
 
W związku z tym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
 

Uchwała Nr. XXII/151/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004r.

UCHWAŁA NR XXII/151/2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 września 2004 r.
 
 
 
 
w sprawie:     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Pleszew - rejon ulic Niesiołowskiego - Kaliska".
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar położony w Pleszewie pomiędzy ulicami Kaliską, Kilińskiego, Niesiołowskiego oraz drogą krajową nr 12 w granicach administracyjnych miasta, przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Do uchwały Nr XXII/151/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 września 2004 r.
 
  
Z dniem 1 stycznia 2004 r. miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) przestał obowiązywać.
W związku z tym dla obszaru położonego między ulicami Kaliską, Kilińskiego, Niesiołowskiego oraz drogą krajową nr 12 nie ma planu .
Teren ograniczony ulicami o znaczeniu ponadlokalnym stanowi obszar gruntów słabych, nieprzydatnych dla rozwoju rolnictwa - enklawę niezagospodarowanych terenów wokół śródmieścia miasta i jako taki wskazany jest do zmiany przeznaczenia.
 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa, uchwalonym w 1998 r. teren będący przedmiotem opracowania, objęty niniejszą uchwałą, określony jest jako teren potencjalnego rozwoju mieszkalnictwa oraz usług, rejon zorganizowanej formy działalności inwestycyjnej.
 
Dla tego terenu studium narzuca obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przyjęte granice opracowania stanowią obszar przyległy do terenu objętego aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia miasta Pleszewa.
 Przystąpienie do opracowania planu jest logiczną kontynuacją polityki przestrzennej na terenie miasta.
 
            Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, Burmistrz uznał za uzasadnione przedstawienie Radzie Miejskiej projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego w uchwale.
 
 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
 
 
W związku z tym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
 

Uchwała Nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004 r.

 
 
UCHWAŁA NR XXII/150/2004
 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 września 2004 roku
 
w sprawie :
 stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic i dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
 
 
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2000r. Nr 71 poz. 838, ze zmianami), art.18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:
 
§  1
 
Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg i ulic, których zarządcą jest  Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwanych dalej "drogami gminnymi" na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1)    prowadzenia robót w pasie drogowym,
2)    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4)    zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3,
 
§  2
 
1.    Za zajęcie 1 m2  powierzchni jezdni pasa drogowego ulic i dróg gminnych w celu o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
     
 
1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości
 
-
0,80zł
 
2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości
 
-
3,00zł
 
3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni
 
-
4,50zł
 
4. przy zajęciu chodnika, ścieżek rowerowych, ciągu pieszych
 
-
0,60zł
 
5. przy zajęciu poboczy, innych elementów drogi
 
-
0,40zł
 
 
 1. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do pasów dzielących, zatok postojowych i autobusowych,
 2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.
 
§  3
 
1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2  powierzchni pasa drogowego ulic i dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
 
 
 
poza obszarem zabudowanym
 
-
    4,00zł
 
w obszarze zabudowanym
 
-
    8,00zł
 
na drogowym obiekcie inżynierskim
 
-
100,00zł
2.Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3.Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczy miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 
§  4
 
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2  powierzchni:
1)    pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego   - 0,15zł
2)    reklamy :
a)  świetlnej  - 0,25zł
b) zwykłej    -  0,80zł
3)    pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów       - 0,10zł
 
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.
 
§  5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§  6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Uzasadnienie
 
Do uchwały Nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  30.09.2004r.
 
 
 
            Podjęcie uchwały jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla ulic i dróg, których zarządcą jest organ jednostki samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic i dróg gminnych.
Znowelizowana ustawa o drogach publicznych zniosła pojęcie "ryczałtu za utrudnienie w ruchu" nakazując jednocześnie zróżnicowanie stawek opłat w zależności od % zajęcia szerokości jezdni. W związku z powyższym proponuje się przyjąć stawki określone w § 2 projektu uchwały.
Ponadto proponuje się przyjąć stawki za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w wysokościach określonych w § 3 (dotychczas stawki te regulowała ustawa jednolicie dla obszaru całego kraju).
Opłata ta będzie opłatą roczną, a nie jak dotychczas jednorazową.
Projekt uchwały ustala również stawki za umieszczenie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchem drogowym i różnicuje  w zależności od rodzaju obiektów. Dotychczasowa stawka za umieszczenie 1m2 reklamy w pasie drogowym wynosiła 0,60zł niezależnie od rodzaju reklamy. Obecnie proponuje się przyjęcie stawek zróżnicowanych.
 

Uchwała Nr XXII/149/2004 Rady Miejskie w Pleszewie z dnia 30 września 2004 r.

 
 
UCHWAŁA NR  XXII / 149 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 września 2004 r.
 
 
w sprawie:        zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.c oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego w Pleszewie" w wysokości 200.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata pożyczki nastąpi w latach 2005 - 2009.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel "in blanco".
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do Uchwały Nr XXII / 149 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004 r.
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 90001 pn. "Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt bankowy w wysokości 150.000 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 200.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
 
Pożyczki udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu są udzielane na preferencyjnych warunkach:
-    oprocentowanie w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli,
-    z możliwością umorzenia pożyczki do wysokości 25 %,
-    na maksymalny okres do 6 lat od daty udzielania pożyczki.
 
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 2.868.520 zł. Z kwoty tej wykorzystano już sumę 1.868.520 zł zaciągając pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie, pozostałą kwotę 1.000.000 zł, zamierza się wykorzystać zaciągając:
-    kredyt w wysokości 350.000 zł,
-    kredyt w wysokości 300.000 zł,
-    kredyt w wysokości 150.000 zł,
-    pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200.000 zł.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała Nr XXII/148/2004 Rady Miejskie w Pleszewie z dnia 30 września 2004 r.

 
UCHWAŁA NR  XXII / 148 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 września 2004 r.
 
 
w sprawie:     zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie" w wysokości 300.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2005 - 2009.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
Do Uchwały Nr XXII / 148 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004 r.
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 80101 pn. "Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyty w wysokości 300.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
 
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 2.868.520 zł. Z kwoty tej wykorzystano już sumę 1.868.520 zł zaciągając pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie, pozostałą kwotę 1.000.000 zł, zamierza się wykorzystać zaciągając:
-    kredyt w wysokości 350.000 zł,
-    kredyt w wysokości 300.000 zł,
-    kredyt w wysokości 150.000 zł,
-    pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200.000 zł.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała NR XXII/147/2004 Rady Miejskiejw Pleszewie dnia 30 września 2004 r.

 
 
UCHWAŁA NR XXII/147/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 września 2004 r.
 
 
w sprawie:     zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie" w wysokości 150.000 zł.
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2005 - 2009.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
Do Uchwały Nr XXII / 147 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004 r.
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 90001 pn. "Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt bankowy w wysokości 150.000 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW w wysokości 200.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
Istnieje możliwość uzyskania z Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu w ramach linii ze środków NFOŚiGW na preferencyjnych warunkach:
-    oprocentowanie w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3 %,
-    okres kredytowania - do 31.12.2010 roku.
 
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 2.868.520 zł. Z kwoty tej wykorzystano już sumę 1.868.520 zł zaciągając pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie, pozostałą kwotę 1.000.000 zł, zamierza się wykorzystać zaciągając:
-    kredyt w wysokości 350.000 zł,
-    kredyt w wysokości 300.000 zł,
-    kredyt w wysokości 150.000 zł,
-    pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200.000 zł.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała Nr XXII/146/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2004 r.

 
UCHWAŁA NR XXII/146/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 30 września 2004 r.
 
 
w sprawie:   zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg na Osiedlu Bociańskiego w Pleszewie"
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg na Osiedlu Bociańskiego w Pleszewie" w wysokości 350.000 zł.
 
§ 2
 
Spłata kredytu nastąpi w latach 2005 - 2009.
 
§ 3
 
Źródłem spłaty rat kapitałowych kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do Uchwały Nr XXII / 146 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004 r.
 
 
Na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie w rozdz. 60016 pn. "Budowa dróg na Osiedlu Bociańskiego w Pleszewie" w budżecie zabezpieczono środki po stronie przychodów (kredyt w wysokości 350.000 zł) a także częściowo w dochodach własnych.
W celu uzyskania najkorzystniejszego kredytu bankowego przeprowadzona zostanie procedura przetargowa zgodnie z "Prawem zamówień publicznych".
 
Uchwała budżetowa Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku (ze zmianami) upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zaciągania długu do kwoty 2.868.520 zł. Z kwoty tej wykorzystano już sumę 1.868.520 zł zaciągając pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie, pozostałą kwotę 1.000.000 zł, zamierza się wykorzystać zaciągając:
-    kredyt w wysokości 350.000 zł,
-    kredyt w wysokości 300.000 zł,
-    kredyt w wysokości 150.000 zł,
-    pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 200.000 zł.
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe

Uchwała Nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2004

Ze względu na rozmiar dokumentu informacje przygotowano w formacie pdf
 

Uchwała Nr XXII/144/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2004

 
UCHWAŁA NR XXII/144/2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 23 września 2004 r.
 
 
 
w sprawie   odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Słowackiego i Targowej w Pleszewie
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXIV/208/2000 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa dla obszaru obejmującego teren położony w rejonie ulic Słowackiego i Targowej w Pleszewie Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
1.    Odrzuca się protest z dnia 5 lipca 2004 r. nieuwzględniony przez Burmistrza Miasta i Gminy - wniesiony do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa dla obszaru obejmującego teren położony w rejonie ulic Słowackiego i Targowej w Pleszewie, który wnieśli:
§    P. Mirosława Sobczyńska
§    P. Hanna Sobczyńska
§    P. Marek Sobczyński
zamieszkali w Pleszewie przy ul. Kochanowskiego 5/33.
 
2.    Protest, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłączenia z wymienionego planu obszaru przy ul. Słowackiego 14.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
  
 
Do uchwały Nr XXII/144/2004 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2004 roku
 
 
 
Na podstawie uchwały Nr XXIV/208/2000 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2000 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przystąpił do prac nad projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa dla obszaru obejmującego teren położony w rejonie ulic Słowackiego i Targowej w Pleszewie.
 
W obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew" przedmiotowy obszar wskazany jest jako:
§    strefa koncentracji usług i mieszkalnictwa - teren zainwestowany przemysłem, usługami oraz zabudową mieszkaniową z nieznacznymi rezerwami terenowi dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej;
§    rejon zainwestowany obiektami mieszkaniowymi, usługowymi i przemysłowymi; wskazane działania zmierzające do intensyfikacji zabudowy oraz podnoszenia walorów estetycznych i funkcjonalnych; wskazane utrzymanie wysokiego wskaźnika terenów zielonych.
 
Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne przyjęte w projekcie planu są spójne z polityką przestrzenną określoną w w/w Studium.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami).
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 8 cytowanej ustawy Burmistrz Miasta i Gminy rozpatruje protesty i zarzuty wniesione do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, a następnie przedstawia radzie gminy protesty i zarzuty nie uwzględnione.
 
O uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestu w drodze uchwały - zgodnie z art. 23 ust. 3 cytowanej ustawy rozstrzyga rada gminy
 
Uzasadnienie do odrzucenia protestu jest następujące:
Dla obszaru objętego planem projekt planu zakłada funkcjonowanie działalności gospodarczej, usług i komunikacji jako przeznaczenie podstawowe, a mieszkalnictwo jako przeznaczenie uzupełniające.
Tereny działalności gospodarczej, oznaczone na rysunku planu symbolem DZG obejmują tereny z zakresu baz i obiektów obsługi technicznej miasta, obsługi technicznej transportu, a także usługi handlu, w tym hurtowego, gastronomii, administracji, obsługi firm itp.
O wprowadzeniu danej funkcji zdecydują właściciele nieruchomości, a plan zagospodarowania przestrzennego umożliwi w przyszłości takie wykorzystanie terenu.
 
Ponadto:
1)    ustalenia planu miejscowego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości,
2)    rolą planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu,
3)    ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych gminy.
 
 
Mając na względzie powyższe odrzucenie wniesionego protestu jest zasadne.
W związku z tym niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
 

Uchwała Nr XXII/143/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2004

 
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ
Nr XXII/143/2004
z dnia 23 września 2004
 
 
w sprawie:   utworzenia środków specjalnych przy Zespołach Szkół Publicznych i  Przedszkoli Publicznych
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) w związku z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Tworzy się środki specjalne przy:
 1. Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie
 2. Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie
 3. Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie
 4. Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie
 5. Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie
 6. Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach
 7. Zespole Szkół Publicznych w Grodzisku
 8. Zespole Szkół Publicznych w Kuczkowie
 9. Zespole Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej
 10. Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Pleszewie
 11. Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Pleszewie
 12. Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pleszewie
 
§ 2
 
Źródłami przychodów środka specjalnego, o którym mowa w § 1, są:
 
 1. wpłaty (odpłatność) za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych,
 2. wpłaty za obiady pracowników szkoły i członków rodzin,
 3. wpłaty za obiady osób nie będących pracownikami szkoły,
 4. środki uzyskane z imprez organizowanych przez szkoły,
 5. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego,
 6. środki uzyskane za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 
§ 3
 
Zgromadzone środki na rachunku bankowym środka specjalnego przeznacza się na:
 1. koszty przyrządzania posiłków,
 2. różne wydatki związane z poprawą bazy materialnej szkół i przedszkoli,
 3. pomoc materialną dla dzieci z rodzin ubogich.
 
 
§ 4
Środki finansowe gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.
 
§ 5
 
Obsługę finansową środka specjalnego dla poszczególnych jednostek prowadzić będzie Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.
 
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIA UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr XXII/143/2004 z dnia 23 września 2004
 
            Zgodnie z art. 21  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 ze zmianami)  środki specjalne tworzy się m. in. w jednostkach samorządu terytorialnego.
            Środki specjalne w Zespołach Szkół i Przedszkolach Miasta i Gminy Pleszew tworzy się w celu gromadzenia środków uzyskanych na prowadzenie stołówek.
            Ponadto źródłem przychodów tworzonych środków specjalnych, obok wymienionych w § 2, mogą być źródła wskazane w ustawie o finansach publicznych, a mianowicie przychody:
- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły (przedszkola),
- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane szkole (przedszkolu) w zarząd bądź użytkowanie.
            Podjęcie uchwały jest niezbędne dla prawidłowego gospodarowania tymi środkami.
 
 

Uchwała Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2004 r.

 
 
UCHWAŁA NR XXII/142/2004
 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
 
z dnia 23 września 2004 r.
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 110 ust. 1 i 2, i art 116 ust.1 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI / 128 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 245 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 248 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 265 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 48.269.086 zł
w tym:
 • dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.415.187 zł,
 • dotacja celowa na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w wysokości 16.843 zł,
 • dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
 • dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł,
 • dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 197.886 zł.,
 • dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 128.100 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 47.150.019 zł
w tym:
 • wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.098.724 zł,
 • wydatki na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w kwocie 16.843 zł,
 • wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
 • wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminami) w kwocie 10.000 zł,
 • wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w kwocie 128.100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy wynosi 1.119.067 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”
 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
 • zaciągania długu do kwoty 2.868.520 zł,
 • spłaty zobowiązań w wysokości 3.967.744 zł.
 • udzielenia z budżetu pożyczek do kwoty 441.843 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 8.686.303 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 1. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 1. § 11 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 77.252 zł.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/141/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23-września-2004r.

 
 
Uchwała
Nr XXII/141/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 23-września-2004r.
 
 
w sprawie:     zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1.    Zwalnia się z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które po raz pierwszy podjęły działalność gospodarczą i są osobami bezrobotnymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.
2.    Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na wniosek uprawnionego.
 
§2
 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały Nr XXII/142/2004r. Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 23-września-2004
 
W interesie samorządu gminnego leży wspieranie przedsiębiorczości, bowiem jest to jeden z najważniejszych instrumentów, dzięki którym zmniejsza się poziom bezrobocia. Do działań podejmowanych do tej pory w tym zakresie należało: sporządzanie ofert inwestycyjnych i umieszczanie ich na stronie internetowej Pleszewa, udział z pleszewskimi przedsiębiorcami w międzynarodowych targach, czy też pomoc przedsiębiorcom w identyfikowaniu źródeł pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Poza tym podjęto działania w kierunku wprowadzenia preferencji podatkowych dla zatrudniających bezrobotne osoby, zaś polityka inwestycyjna gminy ukierunkowana jest na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy Pleszew.
W celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań na rzecz ograniczania bezrobocia oraz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców, proponuje się również wprowadzenie na terenie Miasta i Gminy Pleszew zwolnień z jednorazowej opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jednorazowe zwolnienie z ww. opłaty nie będzie zapewne czynnikiem decydującym o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Niemniej jednak, w sytuacji wzrostu gospodarczego i poprawy koniunktury, może to być bardzo ważny argument przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
W sytuacji, gdy potencjalny przedsiębiorca musi dysponować dużą ilością środków finansowych, propozycja Miasta i Gminy Pleszew może ograniczyć te wydatki oraz wyeliminować "administracyjną barierę finansową" na początku działalności gospodarczej.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ze znacznym wysiłkiem finansowym, tym bardziej odczuwanym przez osoby bezrobotne. W takiej sytuacji każde zwolnienie powodujące zmniejszenie wydatków (także te, proponowane przez Miasto i Gminę Pleszew) może mieć istotne znaczenie.
 

Uchwała NR XXI/137/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004

 
Uchwała Nr XXI/137/2004
Rady Miejskiej  w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
 
w sprawie: współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie".
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala:
 
 
§ 1
 
Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne pn: "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie".
 
§ 2
 
Oświadcza się, że budżet miasta i gminy Pleszew w roku 2005 i w roku 2006 będzie obejmował środki własne na wykonanie inwestycji, o której mowa w § 1, w następującej wysokości:
-    rok 2005                        -  do kwoty 1.650.000
-    rok 2006                        -  do kwoty    190.000 ,
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała Nr XXI/136/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004r

 
Uchwała   Nr XXI/136/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004r.
 
 
 
w sprawie : uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 9 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Pleszew Rada Miejska uchwala:
 
 
§ 1
 
Powołuje się do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej radnego Andrzeja Borkowskiego.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała Nr XXII/139/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2004

 
UCHWAŁA NR XXII/139/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 23 września 2004 r.
 
 
 
w sprawie:       przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynikającej z umowy Nr 90/P/Ka/OW/2000
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 411 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Kwotę 90.000 (słownie zł: dziewięćdziesiąt tysięcy) pozostającą w dyspozycji Miasta i Gminy Pleszew z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy Nr 90/P/Ka/OW/2000 z dnia 04.10.2000 roku zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalew" przeznacza się na realizację przedsięwzięcia p.n. "Kanalizacja z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew"
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Do Uchwały Nr XXI/139/2004 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2004 r.
 
 
W dniu 2 lipca 2004 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie Pleszew kwotę 90.000 , tj. 30 % pożyczki zaciągniętej na przedsięwzięcie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalew"
Kwota umorzonej części pożyczki powinna być jednak wykorzystana na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne, co należy potwierdzić stosowną uchwałą Rady Miejskiej.
            Wobec powyższego proponuje się przeznaczyć kwotę 90.000 na przedsięwzięcie pn. "Kanalizacja z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew".
 

Uchwała Nr XXII/140/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2004

 
UCHWAŁA NR XXII/140/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 23 września 2004 r.
 
 
 
w sprawie:       przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynikającej z umowy Nr 91/P/Ka/OW/2000
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 411 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Kwotę 45.000 (słownie zł: czterdzieści pięć tysięcy) pozostającą w dyspozycji Miasta i Gminy Pleszew z tytułu umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy Nr 91/P/Ka/OW/2000 z dnia 25.10.2000 roku zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji w Pleszewie - część północna miasta" przeznacza się na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego              w Pleszewie".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Do Uchwały Nr XXII/140/2004 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2004 r.
 
 
W dniu 12 lipca 2004 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie Pleszew kwotę 45.000 , tj. 30 % pożyczki zaciągniętej na przedsięwzięcie p.n. "Budowa kanalizacji w Pleszewie - część północna miasta"
Kwota umorzonej części pożyczki powinna być jednak wykorzystana na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne, co należy potwierdzić stosowną uchwałą Rady Miejskiej.
            Wobec powyższego proponuje się przeznaczyć kwotę 45.000 na przedsięwzięcie pn. ""Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego w Pleszewie".
 

Uchwała Nr XXI/138/ 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r.

 
Uchwała Nr XXI/138/ 2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
 
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art.133 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
1.    Wyraża się zgodę na wystawienie w roku 2004 weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) pochodzącej z umorzenia kredytu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie oddział Ostrów Wlkp. na podstawie umowy kredytu z dnia 13.12.2000 roku nr 01/00/Wn15/OW‑OT/bs/173.
2.    Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej i Gdańskiej w Pleszewie".
3.    Weksel, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez gminę z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadanie, o którym mowa w ust. 2 do końca 2005 roku.
4.    Źródłem zabezpieczenia weksla in blanco będą dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała Nr XXI/135/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004r

 
Uchwała Nr XXI/135/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§1
 
W załączniku do Uchwały Nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew zmienia się:
1)    W części IV pkt. 1 w tabeli "Budowa/modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym" pozycja 1 "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie" otrzymuje brzmienie:
Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie
ZPORR - Działanie 3.1
zgodne z planem
2004 - 2006
MiG Pleszew
3800
3800
 
2)    W części VI za tabelą: "Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR" dodaje się tabelę: Wskaźniki osiągnięć dla inwestycji: "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
3)    W części VII w tabeli "Budowa/modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym" pozycja 1 "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie" otrzymuje brzmienie:
Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie
3800
 
80
80
 
3426
1578
1848
 
294
188
106
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Uchwały Nr XXI/135/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004r.
 
 
Wskaźniki osiągnięć dla inwestycji
"Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie"
 
 
PRIORYTET III
Rozwój lokalny
 
DZIAŁANIE 3.1.: Obszary wiejskie
Faza cyklu interwencji
Wskaźniki
Jednostka miary
Produkty
1.    Długość zmodernizowanych dróg gminnych
2.    Liczba wybudowanych miejsc postojowych
3.    Długość wybudowanych chodników
4.    Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych
5.    Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej
6.    Długość zmodernizowanych przyłączy (przykanalików)
7.    Liczba zmodernizowanych przyłączy (przykanalików)
8.    Powierzchnia odrestaurowanych i zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytkowy Ratusz)
km
szt.
km
szt.
km
km
szt.
 
m2
 
Rezultaty
1.    Nośność zmodernizowanych dróg
2.    Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
kN/oś
szt.
 
Oddziaływanie
1.    Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)
2.    Liczba wypadków (w okresie 1 roku)
3.    Liczba utworzonych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
4.    Liczba pracujących na obszarze oddziaływania
5.    Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki
6.    Ilość ścieków oczyszczonych w okresie 1 roku
szt.
szt.
szt.
osoby
 
osoby
m3/miesiąc
 
 

Uchwała Nr XXI/134/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004r.

 
Uchwała Nr XXI/134/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
§1
 
W załączniku do uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew "Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Pleszew na lata 2004-2008" w pozycji "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie" w kolumnie "Szacunkowy koszt inwestycji" liczbę "4 500 000" zastępuje się liczbą "3 800 000", a w kolumnie "Okres realizacji lub data rozpoczęcia zadania" liczbę "2004-2008", zastępuje się liczbą "2004‑2006".
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004r.

 
Uchwała Nr XXI/133/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004r.
 
 
 
w sprawie:    odwołania radnego ze składu Komisji Współpracy i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Pleszewie.
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 9 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Pleszew, Rada Miejska w Pleszewie uchwala:
 
 
 
 
§ 1
 
Odwołuje się radnego  Stanisława Cierniaka ze składu Komisji Współpracy i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Pleszewie na jego wniosek.
 
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XXI/132/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004r.

 
 
 
Uchwała   Nr XXI/132/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004r.
 
 
 
w sprawie : zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
 
§ 1
           
W Statucie Miasta i Gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:
1/    w § 8 ust 1 skreśla się pkt. 6,
2/    w załączniku nr 8 "Regulamin Klubów Radnych" w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
"2. Przewodniczący Klubów mogą współdziałać z Przewodniczącym Rady Miejskiej".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 

Uchwała Nr XXI/131/2004 Rady Miejskiej w Plewszewie z dnia 24 czerwca 2004r

 
UCHWAŁA NR XXI/131/2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 24 czerwca 2004r
 
 
 
w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Przystępuje się do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalonego uchwałą Nr XIV/138/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 

Uchwała nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r.

 
 
UCHWAŁA NR XXI /130/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
 
w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr  XVII/ 95 /2004  Rady  Miejskiej  w  Pleszewie  z  dnia
26 lutego 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzieleniu innych niż określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
 
 
Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku             o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVII/ 95 /2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku "Umowa nr...."   w § 1 skreśla się wyrazy "oraz projektów kulturalnych"
 
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego.
 

Uchwała nr XXI /129 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r.

 
Uchwała nr XXI/129/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
w sprawie: zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1.    W celu aktywizowania do podejmowania lub rozszerzania działalności gospodarczej pleszewskich przedsiębiorców, przyspieszania rozwoju gospodarczego miasta i gminy Pleszew, wspierania tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta i gminy Pleszew, pobudzania zewnętrznych i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Pleszew wprowadza się zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, zwane dalej " ulgami w podatku od nieruchomości".
2.    Ulgi w podatku od nieruchomości są udzielane na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców .
 
§ 2.
Jeżeli w niniejszej uchwale jest mowa o:
1.    przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną , w tym nie posiadającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą,
2.    dodatkowym miejscu pracy - należy przez to rozumieć miejsce ( stanowisko ) pracy, na którym zatrudniona została przez przedsiębiorcę osoba zamieszkała na terenie miasta i gminy Pleszew, zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
3.    utworzeniu dodatkowego miejsca pracy - należy przez to rozumieć zawarcie umowy o pracę z osobą zatrudnioną na dodatkowym miejscu pracy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy,
4.    minimalnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200 , poz. 1679 ) .
5.    działalności gastronomicznej - należy przez to rozumieć prowadzenie restauracji, kawiarni, pubu, punktu gastronomicznego,
6.    działalności turystycznej - należy przez to rozumieć prowadzenie punktu informacyjnego, biura podróży, obiektu hotelarskiego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 ze zmianami),
7.    budynku mieszkalnym - budynek, w którym choć jeden lokal wykorzystywany jest na cele mieszkalne.
 
 
§ 3.
 
1.    Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 7i § 8, budynki lub ich części i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące przedmiotem własności albo pozostające w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, którzy utworzą, co najmniej 2 dodatkowe miejsce pracy na terenie miasta i gminy Pleszew.
2.    Wysokośc ulgi w podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, należnego za dany rok podatkowy.
3.    Wysokość ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu dodatkowego stanowiska pracy oraz okres przyznania ulgi w podatku od nieruchomości zależy od ilości utworzonych dodatkowych miejsc pracy. Wysokość ulgi w podatku od nieruchomości stanowi iloczyn wskaźnika procentowego i kwoty minimalnego wynagrodzenia, określony w poz. od a ) do f).
 
Poz.
Utworzone
dodatkowe miejsca pracy
Okres ulgi
Wysokość ulgi na jedno dodatkowo utworzone miejsce pracy (rocznie)
a)
 co najmniej 2
1 rok
50 % minimalnego wynagrodzenia
b)
od 3 do 5
2 lata
55 % minimalnego wynagrodzenia
c)
od 6 do 10
3 lata
65 % minimalnego wynagrodzenia
d)
od 11 do 20
4 lata
80 % minimalnego wynagrodzenia
e)
od 21 do 50
5 lat
100 % minimalnego wynagrodzenia
f)
powyżej 51
10 lat
150 % minimalnego wynagrodzenia
 
 
§ 4.
 
1.    Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, na okres jednego roku podatkowego budynki mieszkalne w których odnowione zostały elewecje frontowe, położone na obszarze miasta i gminy Pleszew.
2.    Ulga w podatku od nieruchomości , o której mowa w ust. 1 przysługuje nie częściej niż raz na 10 lat. Ulgą mogą być objęte budynki 25 letnie i starsze. Przyjmuje się, że okres ten liczy od dnia oddania budynku do użytku do dnia złożenia budynku o ulgę.
3.    Wysokość ulgi w podatku od nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 nie może być wyższa od kwoty udokumentowanych wydatków poniesionych na renowacje elewacji frontu budynku, a także nie może przekroczyć zobowiązania podatkowego od budynków mieszkalnych lub ich części w podatku od nieruchomości zabudowanej budynkiem poddanym renowacji za rok podatkowy , za który jest udzielona.
4.    Koszty renowacji podlegają udokumentowaniu fakturami vat.
 
§ 5.
 
1.    Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z zastrzezeniem ust. 2 oraz § 7 i §8, nieruchomości będące przedmiotem własności albo pozostające w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, przedsiębiorców podejmujących w roku podatkowym działalność gastronomiczną lub turystyczną na terenie określonym w załączniku do Uchwały, którzy utworzą, co najmniej 2 dodatkowe miejsca pracy.
 1. Ulga w podatku od nieruchomości, o której mowa w ust. 1 przysługuje na okres 2 lat podatkowych i w każdym roku podatkowym nie może przekroczyć 50 % zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, o których mowa w ust. 1, należnego za dany rok podatkowy.
 
 
§ 6.
 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości wykorzystywane na prowadzenie działalności na zasadach określonych w art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działanosci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), działalności określonej ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami) a także przez art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami).
 
§ 7.
 
1.    Ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie stosuje się do nieruchomości zabudowanych stacjami paliw oraz obiektami handlowymi o powierzchni powyżej 150 m2 .
2.    Ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w związku z zatrudnianiem pracowników oraz w związku innymi sposobami aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514 ze zmianami) a także w przypadku korzystania przez pracodawcę z uprawnien przysługujących w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku Nr 123, poz. 776 ze zmianami).
3.    Ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują od nieruchomości będących przedmiotem własności albo pozostających w posiadaniu samoistnym przedsiębiorców, których podmioty powstały w wyniku przekształcenia, reorganizacji, likwidacji i upadłości chyba, że przedsiębiorcy zwiększają zatrudnienie w stosunku do okresu sprzed przekształcenia, reorganizacji, likwidacji lub upadłości.
 
 
§ 8.
 
1.    Pomoc udzielana przedsiębiorcom na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć równowartości 100.000 euro.
2.    Uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców działających w sektorach :
-    transportu oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
-    działalności związanej z eksportem jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
-    pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej.
 
§ 9.
 
1.    Ulga w podatku od nieruchomości przysługuje na wniosek podatnika, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po utworzeniu dodatkowego miejsca pracy a w przypadku ulgi w podatku od nieruchomości , o której mowa w § 4, poczynając od początku roku podatkowego , w którym zakończono renowacji elewacji budynku.
2.    Wzór wniosku określi Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 10.
 
1.    Podatnik podatku od nieruchomości zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy informacji o zmianach stanu własności lub posiadania samoistnego nieruchomości co do których przyznane zostały ulgi w podatku od nieruchomości, o których mowa w § 3, §4, § 5 i § 6, o zmianach sposobu ich wykorzystania oraz o ilości osób zatrudnionych , w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian. Obowiązek ten dotyczy okresu , na który przysługuje ulga w podatku od nieruchomości .
2.    Podatnik traci prawo do ulg w podatku od nieruchomości w przypadku:
a)    likwidacji dodatkowego miejsca pracy w okresie korzystania z ulgi w podatku od nieruchomości,
b)    wystąpienia zaległości w płaceniu podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
c)    postawienia w stan likwidacji,
d)    ogłoszenia upadłości,
e)    nie przekazania w terminie informacji, o których mowa w ust. 1.
3.    Jeżeli w ciągu roku podatnik utracił prawo do ulg w podatku od nieruchomości określonych w § 3, § 4, § 5 i § 6 to w roku tym stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami).
4.    W przypadku utraty prawa do ulgi w podatku od nieruchomości , podatnik jest zobowiązany do wpłaty nie uiszczonego podatku wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z przepisem art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zmianami).
 
§ 11.
 
1.    Podatnik podatku od nieruchomości, korzystający z ulg w podatku od nieruchomości, jest zobowiązany do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy pisemnej informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w terminie 20 dni od zakończenia I, II i III kwartału i w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego.
2.    Wzór informacji określi Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 12.
 
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przedkładania Radzie Miejskiej w Pleszewie szczegółowego sprawozdania z ulg w podatku od nieruchomości przy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za każdy rok.
 
§ 13.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
§ 14.
 
Traci moc Uchwała Nr XXXVII / 293 / 2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.
 
§ 15.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA NR XXI/128/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r.

 
 
 
UCHWAŁA NR XXI/128/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 110 ust. 1   i 2, art. 116 ust. 1 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 7, 9, 10, 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    § 1 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 48.008.334 zł
w tym:
-   dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.758.683 zł,
-   dotacja celowa na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w wysokości 16.843 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 197.886 zł.,
-   dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 128.100 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2.    § 2 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 46.709.267 zł
w tym:
-    wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.538.374 zł,
-    wydatki na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w kwocie 16.843 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
-    wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminami) w kwocie 10.000 zł,
-    wydatki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z funduszy celowych w kwocie 128.100 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
3.    § 3 otrzymuje brzmienie:
"Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy wynosi 1.299.067 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów."
 
4.    § 4 otrzymuje brzmienie:
"Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
§    zaciągania długu do kwoty 2.868.520 zł,
§    spłaty zobowiązań w wysokości 4.147.744 zł.
§    udzielenia z budżetu pożyczek do kwoty 441.843 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
5.    § 5 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 8.389.803 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
6.    § 6 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.272.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
7.    § 9 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały."
Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
8.    § 11 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 423.947 zł.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/127/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2004 r.

 
UCHWAŁA NR XXI/127/ 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu
 
Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Udzielić pomocy rzeczowej w wysokości 10.000 Powiatowi Pleszewskiemu w postaci nakładów poniesionych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na zakup sprzętu i wyposażenia sali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

UCHWAŁA NR XX/126/2004 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 27 maja 2004 r.

 
Uchwała NR XX/126/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 maja 2004 r.
 
 
w sprawie: wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.   z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Do bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Pleszew na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy wybiera się Bank Spółdzielczy w Pleszewie, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała Nr XX/125/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004

 
Uchwała Nr XX/125/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 maja 2004
 
 
 
w sprawie: przyjęcia darowizny przez Miasto i Gminę Pleszew od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje :
 
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Miasto i Gminę Pleszew od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej darowizny nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 31 znajdującego się w wielorodzinnym budynku położonym w Pleszewie przy ul. Mieszka I nr 6, położonego na działce nr 3017/12.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
 
§ 3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27-05-2004r.

Uchwała Nr XX/124/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 maja 2004r.
 
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XIX/120/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie opracowania Planu Rozwoju  Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew, Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§1
 
Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew, który stanowi załącznik do uchwały.
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
 
do Uchwała Nr XX / 124 /2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r.
 
Plan Rozwoju Lokalnego jest kolejnym, po Strategii Rozwoju i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, kompleksowym dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne. Obowiązek posiadania tegoż dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2004 - 2006. Wskazuje jednak na planowane działania w latach 2007 - 2013 (to kolejny okres programowania Unii Europejskiej).
Podstawą w pracach nad dokumentem były, przede wszystkim, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001 - 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pleszewa, jak również i Gminy Pleszew.
Decyzję o przystąpieniu do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego podjęli jednogłośnie radni na Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia 2004r. Do pracy nad PRL wyznaczono radnych pracujących wcześniej nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Pleszew, członków Międzywydziałowego Zespołu ds. Integracji Europejskiej, jak również partnerów społeczno-gospodarczych. Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego zinstytucjonalizowano Zarządzeniem Burmistrza z dnia 19 kwietnia 2004r. powołując Zespół Zadaniowy d.s. Rozwoju Lokalnego. Pełnomocnikiem Burmistrza ds. rozwoju lokalnego został wyznaczony Zastępca Burmistrza. Do pracy nad PRL zaangażowano również pracowników Urzędu Miasta i Gminy, których wiedza i zakres działania był niezbędny przy opracowywaniu dokumentu.
Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno - ekonomiczną Miasta i Gminy, formułuje cele i opisuje strategie zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Miasta i Gminy Pleszew.
Plan Rozwoju Lokalnego został przedstawiony komisjom Rady Miejskiej, jak również samorządowi powiatowemu i wojewódzkiemu. Poprzedzony był szerokimi konsultacjami z partnerami społeczno - gospodarczymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew (m. in. Pleszewską Izbą Gospodarczą, Pleszewskim  Zrzeszeniem Handlu i Usług, Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, organizacjami, stowarzyszeniami, mieszkańcami, itp.).
Plan jest dokumentem wymagającym stałego monitoringu, a w razie potrzeby niezbędne będą także zmiany i korekty.
 

dokument w formacie pdf

Uchwała Nr XX/123/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27-05-2004r.

Uchwała Nr XX/123/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 maja 2004r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala się co następuje:
 
§1
 
W załączniku do uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew       "Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Pleszew na lata 2004-2008" w pozycji 1 tabeli słowa: "Rewitalizacja Centrum Miasta - Rynek" zastępuje się słowami:  "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie".
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
do Uchwały Nr XX /123 /2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r.
 
 
Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Centrum Miasta - Rynek" na "Przebudowa - modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie" związana jest z ujednoliceniem nazewnictwa tegoż zadania we wszystkich dokumentach tj. projektem  budowlanym oraz budżetem Miasta i Gminy Pleszew. 
 

Uchwała Nr XX/122/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 maja 2004

 
Uchwała Nr XX/122/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 28 maja 2004
 
 
 
w sprawie:  określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje :
 
§ 1
Określa się :
 
1)   warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
2)   warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi, o których  mowa w pkt.1,
3)   tryb pobierania opłat za usługi, o których mowa w pkt.1.
 
§ 2
 
1.    Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od  posiadanego dochodu określają tabele 1 i 2
 
 
Tabela 1
 
Osoby samotne
 
Dochód na osobę w %
(dochód na osobę określony w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
Wysokość odpłatności w procentach ustalonaod ceny usługi
 do 100%
nieodpłatnie
do160%
3
 do 220%
7
 do 250%
15
 do 300%
30
 do 350%
60
powyżej 350%
100
 
 
Tabela 2
 
Osoby w rodzinie
 
Dochód na osobę w %
(dochód na osobę określony w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej)
Wysokość odpłatności
w procentach ustalona od ceny usługi
do 100%
nieodpłatnie
do 250%
7
do 300%
15
do 350%
20
do 400%
30
do 500%
50
powyżej 500%
100
 
 
2.    Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 13 zł
 
§ 3
 
Upoważnia się Dyrektora MGOPS w Pleszewie do obniżenia lub odstąpienia od odpłatności określonych w § 3 uchwały w wypadkach gdy korzystającym z opieki po jej opłaceniu pozostała do dyspozycji w danym miesiącu kwota nieprzekraczająca odpowiednio 100% dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
 
§ 4
 
Odpłatność za usługi opiekuńcze realizowana jest w formie wpłat gotówkowych w kasie MGOPS w Pleszewie, na podstawie decyzji o wysokości odpłatności.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 6
 
Traci moc uchwała Nr XXX/167/96 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalania zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz zasad odpłatności za te usługi
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XX/121/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27-05-2004r

UCHWAŁA NR XX / 121 / 2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 27 maja 2004 r.
 
 
 
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 116 ust.1 i art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 46.854.479 zł
w tym:
 • dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.583.213 zł,
 • dotacja celowa na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w wysokości 16.843 zł,
 • dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł,
 • dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 46.224.855 zł
w tym:
 • wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w wysokości 5.362.904 zł,
 • wydatki na zadania inwestycyjne ustawowo zlecone w kwocie 16.843 zł,
 • wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 zł,
 • wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminami) w kwocie 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 8.942.703 zł oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 1. § 11 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 338.000 zł.
 
 
§ 2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
§ 3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uchwała XIX/120/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16-04-2004

UCHWAŁA Nr XIX/120/2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 
z dnia 16 kwietnia 2004r.
 
w sprawie: opracowania Planu Rozwoju  Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2001r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
 
§1
 
Przystępuje się do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew.
 
§2
 
 1. Plan Rozwoju Lokalnego opracowany będzie przez:
a)   radnych Rady Miejskiej którzy pracowali w Zespole ds. opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
b)   członków Międzywydziałowego Zespołu ds. Integracji Europejskiej.
c)   przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych
 1. W opracowywaniu Planu będą brali udział również pracownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew, których przygotowanie merytoryczne jest niezbędne w przygotowaniu dokumentu.
 2. Plan Rozwoju Lokalnego podlegać będzie zaopiniowaniu przez Komisje Rady Miejskiej.
 
§3
 
Plan Rozwoju Lokalnego winien być opracowany w terminie do końca czerwca 2004r. i przedłożony Radzie Miejskiej do akceptacji.
 
 §2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§3
 
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
do Uchwały Nr XIX/120/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2004r.
 
 
Plan Rozwoju Lokalnego jest kolejnym, po Strategii Rozwoju i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne. Obowiązek posiadania tegoż dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2004-2006. Wskazuje jednak na planowane działania w latach 2007-2013 (to kolejny okres programowania Unii Europejskiej).
Podstawą w pracach nad dokumentem są przede wszystkim Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001-2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Pleszewa, jaki również Gminy Pleszew. 
Burmistrz Miasta i Gminy przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego powierzył Międzywydziałowemu Zespołowi ds. Integracji Europejskiej. MZIE, przejął funkcję Zespołu Zadaniowego d.s. rozwoju lokalnego. W składzie Zespołu znajdą się również radni Rady Miejskiej pracujący przy WPI, jak i Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych, Kierownik Wydziału Inwestycyjnego, Kierownik Wydziału Architektury i Urbanistyki, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Na pełnomocnika Burmistrza ds. rozwoju lokalnego wyznaczono Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy, który jednocześnie nadzoruje całość prac Zespołu. 
Plan Rozwoju Lokalnego zostanie przedstawiony komisjom Rady Miejskiej, jak również samorządowi powiatowemu i wojewódzkiemu. Przeprowadzona zostanie szeroka konsultacja z partnerami społeczno-gospodarczymi  z terenu Miasta i Gminy Pleszew (m.in. Pleszewskie Zrzeszenie Handlu i Usług, Pleszewska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, organizacje, stowarzyszenia itp.). Założenia Planu zostaną przedstawione zainteresowanym mieszkańcom Pleszewa. 
Zaproponowana procedura przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego jest zgodna z ZPORR.

Uchwała XIX/118/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16-04-2004

UCHWAŁA Nr XIX /118/2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r.
  
w sprawie: nadania odznaczenia "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew" .
 
Na podstawie art. 18. ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz §§ 2 i 3 ust.1 i ust. 2 uchwały Nr XLIII/296/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 grudnia 1993r. w sprawie ustanowienia Odznaczenia "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"  Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
 
 Nadaje się odznaczenie  "Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew":
 
1. Kazimierzowi Jakóbczakowi,
2. Marianowi Jaskólskiemu,
3. Janowi Szczepaniakowi.
  
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XIX/117/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16-04-2004

 UCHWAŁA Nr XIX/117/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 16 kwietnia 2004r.
  
w sprawie:  utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu im. T. Drobnika w Pleszewie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
  
Na podstawie art. 42 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 25 w Szpitalu im. T. Drobnika w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 125 w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze miasta i gminy Pleszew.
 
 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr XIX/117/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2004r.
 
Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U., Nr 25, poz. 219) głosowanie w wyborach przeprowadza się w obwodach stałych i między innymi w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach. Obwody stałe utworzono na terenie Miasta i Gminy Pleszew uchwałą Nr XLI/315/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2002r. i nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian. Istnieje natomiast potrzeba utworzenia obwodu w szpitalu z uwagi na fakt przebywania w nim stale co najmniej 50 osób uprawnionych do głosowania. Obwody głosowania w szpitalach tworzy się każdorazowo dla konkretnych wyborów i referendów.
 
Podjęcie uchwały przez Radę Miejską jest w tej sytuacji zasadne. 

Uchwała XIX/116/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16-04-2004

UCHWAŁA Nr XIX/116/2004
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r.
 
 
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami ) Rada Miejska uchwala:
 
 § 1
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 i wniosku Komisji Rewizyjnej udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu.
 
 § 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do uchwały XIX/116/2004 sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003

Budżet oraz komentarz znajduje się w dokumentach w formacie *.xls oraz *.pdf
 

Uchwała XVIII/115/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25-03-2004

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
NR XVIII/115/2004
Rady  Miejskiej w Pleszewie
z dnia  25-marca-2004r.
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/86/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Pleszew na okres od 01.03.2004 do 28.02.2007. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami), art. 134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:  
 
§ 1
 
Występujące w tytule i § 1 uchwały Nr XV/86/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Pleszew na okres od 01.03.2004 do 28.02.2007  wprowadza się następujące zmiany:
         1/ w tytule uchwały słowa:  "na okres od 01.03.2004 do 28.02.2007" skreśla się.  
         2/ w §1 uchwały słowa "od 01.03.2004 do 28.02.2007"  zastępuje się słowami "trzech lat od      
            dnia podpisania umowy"
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała XVIII/114/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25-03-2004

Uchwała Nr  XVIII/114/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 24-marca-2004 r.
  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia  22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zwykłego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pleszewie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
do Uchwały  Nr XVIII/114/2004  Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia  25-marca-2004 r.
  
Zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych osoby mające dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową winny uzyskać oświadczenie bezpieczeństwa. Poświadczenie takie wydaje się po przeprowadzeniu zwykłego postępowania sprawdzającego, które przeprowadza pełnomocnik ochrony do spraw ochrony informacji niejawnych na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
Zgodnie   natomiast z art. 4 pkt 1  ustawy z dnia  22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza wykonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący.
 
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

Uchwała XVIII/113/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25-03-2004

UCHWAŁA   Nr  XVIII/113/2004
RADY  MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia    25 marca  2004 r.
 
w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą  Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "f" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 , Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ Rada Miejska w Pleszewie uchwala :
 
§ 1
 
W § 2 uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie wprowadza się następujące zmiany:
 
-    w ust. 4  skreśla się słowa " do czasu określonego w ustępie 5", a przecinek zastępuje się  kropką,
-    skreśla się ust. 5.
 
§  2
 
W załączniku nr 2 w/w uchwały, po pkt. 56 dodaje  się pkt. o brzmieniu:
 
"57  Korzkwy 2                                 dz    135/4               KW   1408           pow.       1.800 m2
58.  Prokopów 6                               dz.   36/11               KW   18133         pow.       4.493 m2
59.  Piekarzew 7                               dz.   36/1,36,2         KW   22904         pow.       2.275 m2
60.  Kowalew, ul.Kowalewiec 2        dz.   6                      KW 18632           pow.      19.900 m2
61.  Kuczków, ul.Słoneczna 2  dz.     66   KW T.1k17     pow.    6.400m2
 
Miasto
 
62.  ul.Lipowa 23                    dz.     2986/12                  KW     6778         pow.      341 m2
63   ul.Malinie 1,2,4, cz            dz.     2986/22                  KW     16778       pow       3790 m2
 
§  3
 
Wykonanie uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy   Pleszew.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
  
do  Uchwały  nr  XVIII/113/2004 Rady  Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25-marca-2004r
 
Uchwałą nr III/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999 roku zostało utworzone Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie.  Miasto i Gmina Pleszew wniosła do spółki jako aport pieniężny kwotę 4 tys. złotych oraz jako aport rzeczowy nieruchomości położone w Pleszewie przy  ul. Malińska - Lipowa oraz Batorego 2. Spółka przejęła też majątek wynikający z likwidacji Administracji Budynków Komunalnych.
            Na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej uchwały  upoważniono spółkę do zarządzania nieruchomościami komunalnymi wymienionymi w załączniku nr 2 do tej uchwały, natomiast w ust. 5 tego paragrafu, zobowiązano i upoważniono Zarząd Miasta i Gminy do wniesienia do spółki w formie podwyższenia kapitału, prawa własności nieruchomości wymienionych w  przedmiotowym załączniku.
Nieruchomości wymienione w załączniku 2, to nieruchomości mieszkalne, stanowiące komunalny zasób mieszkań. Mieszkania te, począwszy od roku 1993 są sukcesywnie sprzedawane najemcom, którzy  stosownym wnioskiem  deklarują chęć ich nabycia. W związku z powyższym nieruchomości te nie mogły i nie mogą być przekazane jako aport do PTBS Sp. z o.o.,  gdyż utrudni to sprzedaż lokali. Podwyższenie kapitału musi bowiem następować na podstawie aktu notarialnego. Każde jego zmniejszenie wymaga również tej formy. Wiąże się to więc z niepotrzebnym ponoszeniem kosztów notarialnych    i opłat w księgach wieczystych.
Dlatego uzasadnione jest skreślenie ustępu nr 5 i pozostawienie tych nieruchomości jako własność gminy, nad którymi zarząd sprawuje spółka.
 
            W toku prowadzonego procesu komunalizacji mienia, Miasto i Gmina Pleszew stała się właścicielem kilku nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne. Są to między innymi nieruchomości położone w Korzkwach  nr 2 oraz w Pleszewie  przy ul. Lipowej 23 i Malinie nr 1, 2, 4. Zbędne na potrzeby edukacyjne stały się też budynki szkolne położone w Prokopowie, Piekarzewie, Kowalewie, Kuczkowie. Lokale te są zamieszkałe i większość z ich najemców zgłosiła chęć wykupu zajmowanych lokali.
 
 
-    2 -
 
Na podstawie art. 34, ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 ze zm.) Rada Miejska uchwałą Nr XXXIV/282/2001 z dnia 29 listopada 2001 roku uchwaliła zasady przyznawania pierwszeństwa w sprzedaży lokali ich najemcom.
W myśl tej uchwały warunkiem bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego jego najemcy, jest  posiadanie  umowy  najmu  trwającej co najmniej 1 rok.
Stąd konieczne jest ujęcie tych nieruchomości w załączniku nr 2, jako nieruchomości będących w zarządzie PTBS Sp. z o.o., zawarcie umów najmu  pomiędzy osobami mieszkającymi w lokalach a spółką, aby po roku najmu móc dokonać sprzedaży lokali ich najemcom.

Uchwała XVIII/112/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25-03-2004

Uchwała Nr XVIII/112/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25-03-2004
 
 
w sprawie: przejęcia na własność Miasta i Gminy Pleszew pojazdu marki Wartburg PZZ 3463
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami),  art. 50a ustawy z dnia             20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2003r. Nr 58 poz. 515 ze zmianami ) § 8 ust. 2  rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z 2002r. Nr 134, poz. 1133 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
Przejmuje się na własność Miasta i Gminy Pleszew pojazd marki Wartburg nr rej. PZZ 3463, rok produkcji 1984, nr silnika 23141929, nr nadwozia 1702617
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr .......................Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia ..............
 
 
W dniu 10.11.2000r. Straż Miejska ujawniła na ulicy Kolejowej w Pleszewie pozostawiony pojazd marki Wartburg.
Podjęte czynności zmierzające do ustalenia właściciela tego pojazdu poprzez Komendę Powiatową Policji w Pleszewie i Straż Miejską w Poznaniu nie pozwoliły ustalić właściciela. W związku z powyższym podjęto decyzję o zabezpieczeniu pojazdu na parkingu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka  z o.o. w Pleszewie.
Przez cały okres bezskutecznie czyniono starania i sprawdzenia w celu ustalenia właściciela pojazdu .
Zgodnie z art. 50a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru, pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. O przejęciu pojazdu na własność gminy orzeka rada gminy ( § 8 ust.2 rozp. MSWiA).
W świetle powyższego podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
 
 

Uchwała XVIII/111/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25-03-2004

 

Uchwała XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2004

 
 
UCHWAŁA NR  XVIII/110/2004
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 25 marca 2004 r.
 
 w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. art. 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
 
§ 1
Uchwala się dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 44.686.232 zł
w tym:
-   dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 3.519.409 zł,
-   dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwala się wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2004 w wysokości 44.056.608 zł.
w tym:
-   wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 3.519.409 zł,
-   wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy wynosi 629.624 zł. i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 4
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
§    zaciągania długu do kwoty 4.978.963 zł,
§    spłaty zobowiązań w wysokości 5.588.744 zł.
§    udzielenia z budżetu pożyczek do kwoty 441.843 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków majątkowych w wysokości 8.915.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6
Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.177.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 7
Określa się plan przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 8
Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 9
Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10
Uchwala się plan wydatków na obsługę długu publicznego w wysokości 558.000 zł.
 
§ 11
Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 243.000 zł.
 
§ 12
Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 350.000 zł.
 
§ 13
Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok w wysokości 85.000 zł.
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
§    dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w części dotyczącej wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych, z wyjątkiem dotacji i wydatków majątkowych,
§    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 450.000 zł,
§    lokowania wolnych środków w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu,
 
§ 15
Ustala się wysokość sumy tj. 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na działalność bieżącą w roku 2004.
 
§ 16
 
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w kwocie    450.000 zł.
 
§ 17
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
§ 18
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała NR XVII/108/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26-lutego-2004 r.

 UCHWAŁA Nr XVII/108/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 26-lutego-2004 r.
 
 
w sprawie : upoważnienia Burmistrza  do określenia zasad ponoszenia kosztów  wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, o którym    mowa    w art.   34 ¹ ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o  związkach zawodowych, przez dyrektorów  szkół i przedszkoli  objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o   samorządzie     gminnym     (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34¹     ust.    1    ustawy   z    dnia    23    maja   1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr  79, poz. 854 ze zmianami) Rada    Miejska w Pleszewie uchwala co następuje :
 
 
§ 1
 
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do określenia zasad ponoszenia kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne  związanych z zatrudnieniem pracownika o którym mowa w art. 34¹ ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,  przez dyrektorów szkół i przedszkoli objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej.
 
§ 2